antwoort, setten ons in een gevangen huijs, deden ons niets dan alles goets, gaven ons eten en drincken

9

of wij eenige last hadden om d' chineese ende andere Ioncken te nemen ofte opde chinese cust te vooren
anders geen last hadden dan rechtdoor naer Iapan te gaen, maer door den storm opde cust van Coree vervallen waren

10

of wij ooc eenige christenen of andere natie als hollanders op ons schip hadden gehad,
niet dan compagnies dienaers

11

hoe lange wij op't eijland hebben geweest, ende waer van 't selve naer toegebracht sijn
naer dat omtrent 10 maenden op 't eijland geweest waren, sijn door den Coninck naer 't hof ontboden, d' welcke 't selve Is houdende ind' stad sior

12

hoe verre de stad sior van Chesu leijt, en hoe lange wij onderwegen waren
chesu leijt als vooren 10 a 12 mijl van 't vaste land, reijsden doen nog 14 dagen te paert, leijt omtrent soo te water als te lande in alles 90 mijlen van malcanderen

13

hoe lange wij Inde Conincx stadt hebben gewoont, ende wat aldaer gedaen hebben, wat ons den Coninck voor onderhout heeft gegeven
dat wij op haer manier daer drie Iaren hebben gewoont, ende zijn gebruijckt voor lijfschutten vanden velt overste, cregen ijder man 70 cattij rijs ter maent tot rantsoen, met eenig onderhout van Cleederen

14

om wat voor oorsaeck ons den Co: vandaer heeft gesonden, ende waer nae toe
door dien dat onsen opperstuerman, met nog een ander, bij den tarter waren gelopen, om over china weder bij onse natie te geraken, dog sulcx mislukt sijnde, heeft den Co: ons inde provintie thiellado gebannen

15

waer de maets die bij den tarter gelopen, vervaren Zijn
wierden terstont inde gevanckenisse geset, dat wij niet seeker en wisten of deselve om hals gebracht, of haer eijgen doot gestorven sijn, alsoo de sekerheijt niet hebben connen vernemen
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation