antwoort, setten ons in een gevangen huijs, deden ons niets dan alles goets, gaven

ons eten en drincken


of wij eenige last hadden om d' chineese ende andere Ioncken te nemen

ofte opde chinese cust te vooren

anders geen last hadden dan rechtdoor naer Iapan te gaen, maer door den

storm opde cust van Coree vervallen waren


of wij ooc eenige christenen of andere natie als hollanders op ons schip

hadden gehad,

niet dan compagnies dienaers


hoe lange wij op't eijland hebben geweest, ende waer van 't selve naer

toegebracht sijn

naer dat omtrent 10 maenden op 't eijland geweest waren, sijn door den

Coninck naer 't hof ontboden, d' welcke 't selve Is houdende ind' stad sior


hoe verre de stad sior van Chesu leijt, en hoe lange wij onderwegen waren

chesu leijt als vooren 10 a 12 mijl van 't vaste land, reijsden doen nog 14 dagen

te paert, leijt omtrent soo te water als te lande in alles 90 mijlen van

malcanderen


hoe lange wij Inde Conincx stadt hebben gewoont, ende wat aldaer gedaen

hebben, wat ons den Coninck voor onderhout heeft gegeven

dat wij op haer manier daer drie Iaren hebben gewoont, ende zijn gebruijckt

voor lijfschutten vanden velt overste, cregen ijder man 70 cattij rijs ter maent

tot rantsoen, met eenig onderhout van Cleederen


om wat voor oorsaeck ons den Co: vandaer heeft gesonden, ende waer nae toe

door dien dat onsen opperstuerman, met nog een ander, bij den tarter waren

gelopen, om over china weder bij onse natie te geraken, dog sulcx mislukt

sijnde, heeft den Co: ons inde provintie thiellado gebannen


waer de maets die bij den tarter gelopen, vervaren Zijn

wierden terstont inde gevanckenisse geset, dat wij niet seeker en wisten

of deselve om hals gebracht, of haer eijgen doot gestorven sijn, alsoo de

sekerheijt niet hebben connen vernemen
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation