Vragen bijden gouverneur van nangasackij

't onser eerste Aancomste ons afgevraeght en

bij ons ondergenoemt als onder ider vrage stat

daer op geantwoort


eerstelijck wat voor volcq wij waren ende waer wij vandaen quamen 
Antwoort: dat wij hollanders, ende van Coree quamen


Hoe wij daer gecomen waren en met wat schip

dat wij A 1653: den 16en augustij 't Iacht de sperwer, door een storm

die vijf dagen duerde, hadden verlooren


waer dat wij 't schip hadden verlooren, hoe veel man, en geschut op hadden

op 't eijland bij ons quelpaert en bij die van Coree Chesu genaemd, hadden

op haer gehad 64 man met 30 stucken


hoeveel 't quelpaerts eijlant van 't vaste lant afleijt, ende de gelegeng

van dien

leijt omtrentt 10 a 12 mijl om de Zuijd van 't vaste land, Is seer volcq

rijck ende vruchtbaer, groot int rond 15 mijlen


waer dat wij met 't schip vandaen quamen, en of wij ergens aengeweest waren

dat wij den 18en Junij A voornoemd van batavia naer taijouan gedestineert 
waren, op hebbende d' heer Caser, om aldaer als gouverneur d'heer verburgh

te verlossen


wat onse ladingh was, ende waer met d' selve naer toe wilde, ende wie doen

alhier opperhooft was,

dat wij van tayouan quamen ende na Iapan wilde, dat wij met hartevellen

suijcker, aluijn, en andere goederen geladen waren, dat heer Coijet als

doen regeerende opperhooft was,


waer 't volcq, goederen en geschut was gebleven

datter 28 was gebleven, de goederen en geschut verlooren, dat naderhant

van haer nog eenige stucken waren opgevist van weijnigh importantie, ende

den ommegangh van d' selve sij en niet wisten


naer 't verlies van 't schip: wat sij ons deden
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation