Vragen bijden gouverneur van nangasackij 't onser eerste Aancomste ons afgevraeght en bij ons ondergenoemt als onder ider vrage stat daer op geantwoort

eerstelijck wat voor volcq wij waren ende waer wij vandaen quamen
Antwoort: dat wij hollanders, ende van Coree quamen

2

Hoe wij daer gecomen waren en met wat schip
dat wij A 1653: den 16en augustij 't Iacht de sperwer, door een storm die vijf dagen duerde, hadden verlooren

3

waer dat wij 't schip hadden verlooren, hoe veel man, en geschut op hadden
op 't eijland bij ons quelpaert en bij die van Coree Chesu genaemd, hadden op haer gehad 64 man met 30 stucken

4

hoeveel 't quelpaerts eijlant van 't vaste lant afleijt, ende de gelegeng van dien
leijt omtrentt 10 a 12 mijl om de Zuijd van 't vaste land, Is seer volcqrijck ende vruchtbaer, groot int rond 15 mijlen

5

waer dat wij met 't schip vandaen quamen, en of wij ergens aengeweest waren
dat wij den 18en Junij A voornoemd van batavia naer taijouan gedestineert waren, op hebbende d' heer Caser, om aldaer als gouverneur d'heer verburgh te verlossen

6

wat onse ladingh was, ende waer met d' selve naer toe wilde, ende wie doen alhier opperhooft was,
dat wij van tayouan quamen ende na Iapan wilde, dat wij met hartevellen suijcker, aluijn, en andere goederen geladen waren, dat heer Coijet als doen regeerende opperhooft was,

7

waer 't volcq, goederen en geschut was gebleven
datter 28 was gebleven, de goederen en geschut verlooren, dat naderhant van haer nog eenige stucken waren opgevist van weijnigh importantie, ende den ommegangh van d' selve sij en niet wisten

8

naer 't verlies van 't schip: wat sij ons deden
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation