grootse barcquen over, ende quamen op nangasackij eerst bij ons, Inden avont quamen voorde baij ende omtrent middernacht op d' rheede van nangasackij ten ancker, ende sagen daer 5 schepen leggen, gelijck ons te vooren was gewesen waren van de jnwoonders ende grooten van gotto alles goet gedaen, sonder daer van ijets te eijschen, hoe wel wij haer wel eenige rijs presenteerden door dien niet anders hadden, maer weijgerden te nemen

Den 14en daeropvolgend smorgens worden te samen aan lant gebracht, ende van 's compagnies tolcken verwelle compt, die ons van alles ondervraeght hebben, en 't selve bij haer op 't papier gestelt sijnde den gouverneur overgelevert, tegen den middag wierden voorden gouverneur gebracht, ende ons d' agterstaende vragen voorgehouden heeft, naer dat bij ons als daer nevens staet geantwoort was, den gouverneur prees ons seer dat wij onse vrijheijt over soo een wijt water met groot perijckel, ende soo een cleijn out onnosel vaetuijg gesocht en gecregen hadde, belastende d' tolcken ons op 't eijland bij d' opperhooft te brengen, daer comende worden van d'edele willem volger opperhooft signeur nicolaes de Roeij tweede persoon, ende sijn vervanger vordere bij hebbende suppoosten wel onthaelt, ende op onse manier wederom Inde cleeren gesteeken, waer voor haer den almogende tot danckbaerheijt verleene sijnen geluckigen segen ende langduirende gesontheijt wij konnen den goede godt niet genoch danken, dat ons uijt een gevangenisse, soo veel droefheijt ende perijckug van 13 Iaren en 28 dagen soo genadelijck heeft verlost, hoopende dat de acht daer geblevende maets mede soodanige verlossinge mogen erlangen, ende weder bij onse natie mogen geraken, waertoe haer den almogende wil behulpsaem Zijn

Den eersten october Is de signjeur volger van 't eijland en den 23e item uijt d' baij vertrocken, met seven schepen, wij sagen de schepen mot droefheijt nae, (insertion) maer worden door den nangasackijse gouverneurs een jaer overgesonden

(insertion)

doordien anders geen gissinge gemaeckt hadden dan met sijn edele na batavia te navigeren

Den 25en item worden vanden tolcq van 't eijland gehaelt, ende voort bij de gouverneur gebrocht, die de voorgeseijde vragen ons ijder int bijsonder voorhielden, en wiert als vooren bij ons daer op geantwoort, sijn door de tolken doen weder op't eijland gebrocht
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation