quamen te vervallen, haer te verthoonen, opstaken, en riepen hollando, nangasackij, wesen dat wij 't seijl souden strijcken, ende binnen wricken, gelijck als wij verwonnen sijnde, terstont deden, quamen ons aen boort, ende (ende)(scratched out) namen den man die aen 't roer sat in haer vaertuijgh over, cort daer aen boucheerden ons voor een dorp, alwaer sij ons met een groot ancker ende dick touw wel vertuijde, ende met wacht barken wel bewaerden namen bijden voorgaenden man nog een over, die sij beijde aan lant brachten ende haer ondervragende, dog conden malcanderen niet verstaen, aen lant was alles in roer, ten leeck geen man die geen een of twee houwers op sij hadde, wij sagen malcanderen met bedroeffden oogen aen, denckende dat onse cost nu al gecoeckt was, sij wesen wel na nangasackij ende woude beduijden dat daer onse schepen (lagen)(scratched out) en lantsluijden waren, daermede sij ons wat trooste, dog niet sonder agterdocht, alsoo als inden val Zijnde, het niet en conde ontcomen, ende te vreden wilde stellen, In d' nacht quam daer een groote barcq de baij in wricken, ende leijde ons aan boort alwaer (soo in nangasackij verstonden) en selfs ons daer bracht, de derde persoon vande eijlanden was, die ons kende, ende seijde dat wij hollanders waren, wees ofte beduijde, datter vijff schepen in nangasackij waren, dat over 4 a 5 dagen ons daer brengen soude, dat wij te vreden souden Zijn, dattet eijland van gotto, d' Inwoonders Iapanders waren, en onder den keijser stonden sij wesen waer wij vandaen quamen, waer op wij haer wesen en beduijden soo veel conden, waer wij van daen quamen te weten van coree sij dat wij over 13 Iaeren ons schip op een eijland verlooren hadden ende nu sochten na nangasackij te gaen, om weder bij ons volcq te comen, waren doen met malcanderen wat beter gemoet, dog al met vrees, doordien de Coreejers ons wijs gemaect hadden, dat alle vreemde natie die op d' Iapanse eijlanden vervallen doot geslagen worden, hadden doen wel 40 mijl op een onbekent vaer water geseijlt, met ons onnosel Cleijn out vaertuijgh

Den 9: 10: en 11en item bleven ten ancker leggen, en wierden int vaertuig ende d' aen lant sijnde als vooren wel bewaert, versagen ons van toespijs water brant hout, en 't gene meer van nooden hadden, deckten 't vaertuig, door dient gestadigh regende, met strooje matjes, om daer in droog te sitten

Den 12en versagen ons van alles voor de reijs na nangasackij, smiddaghs lichten 't ancker ende quamen tegen den avont aende binne sij van't eijland voor een dorp ten ancker, alwaer wij dien nacht beleven leggen

Den 13en item met sonnen opgangh gingh den voorengenoemde derde persoon in sijn barck bij hem hebbende eenige brieven, en goederen, die aen 't keijsers hoff mosten wesen, lichten d'anckers (weder)(scratched out) worden met twee groote en twee cleijne barken geconvoijeert, de twee aen lant gebrochte maets voeren in een vande
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation