quamen te vervallen, haer te verthoonen, opstaken, en riepen hollando,

nangasackij, wesen dat wij 't seijl souden strijcken, ende binnen wricken,

gelijck als wij verwonnen sijnde, terstont deden, quamen ons aen boort, ende

(ende)(scratched out) namen den man die aen 't roer sat in haer vaertuijgh over, cort

daer aen boucheerden ons voor een dorp, alwaer sij ons met een groot

ancker ende dick touw wel vertuijde, ende met wacht barken wel bewaerden

namen bijden voorgaenden man nog een over, die sij beijde aan lant brachten

ende haer ondervragende, dog conden malcanderen niet verstaen, aen lant 
was alles in roer, ten leeck geen man die geen een of twee houwers

op sij hadde, wij sagen malcanderen met bedroeffden oogen aen, denckende

dat onse cost nu al gecoeckt was, sij wesen wel na nangasackij ende

woude beduijden dat daer onse schepen (lagen)(scratched out) en lantsluijden waren, 
daermede sij ons wat trooste, dog niet sonder agterdocht, alsoo als inden val

Zijnde, het niet en conde ontcomen, ende te vreden wilde stellen, In d' nacht

quam daer een groote barcq de baij in wricken, ende leijde ons aan boort

alwaer (soo in nangasackij verstonden) en selfs ons daer bracht, de derde persoon

vande eijlanden was, die ons kende, ende seijde dat wij hollanders waren,

wees ofte beduijde, datter vijff schepen in nangasackij waren, dat over 4 a 5

dagen ons daer brengen soude, dat wij te vreden souden Zijn, dattet eijland

van gotto, d' Inwoonders Iapanders waren, en onder den keijser stonden

sij wesen waer wij vandaen quamen, waer op wij haer wesen en beduijden

soo veel conden, waer wij van daen quamen te weten van coree sij dat

wij over 13 Iaeren ons schip op een eijland verlooren hadden ende nu sochten na

nangasackij te gaen, om weder bij ons volcq te comen, waren doen met

malcanderen wat beter gemoet, dog al met vrees, doordien de Coreejers

ons wijs gemaect hadden, dat alle vreemde natie die op d' Iapanse eijlanden 
vervallen doot geslagen worden, hadden doen wel 40 mijl op een onbekent

vaer water geseijlt, met ons onnosel Cleijn out vaertuijgh


Den 9: 10: en 11en item bleven ten ancker leggen, en wierden int vaertuig ende d' aen

lant sijnde als vooren wel bewaert, versagen ons van toespijs water brant

hout, en 't gene meer van nooden hadden, deckten 't vaertuig, door dient

gestadigh regende, met strooje matjes, om daer in droog te sitten


Den 12en versagen ons van alles voor de reijs na nangasackij, smiddaghs lichten 't ancker

ende quamen tegen den avont aende binne sij van't eijland voor een dorp

ten ancker, alwaer wij dien nacht beleven leggen


Den 13en item met sonnen opgangh gingh den voorengenoemde derde persoon in sijn barck bij hem

hebbende eenige brieven, en goederen, die aen 't keijsers hoff mosten wesen,

lichten d'anckers (weder)(scratched out) worden met twee groote en twee cleijne barken

geconvoijeert, de twee aen lant gebrochte maets voeren in een vande
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation