middagh begont weer wat te coelen, uijt den westen, maeckten t'seijl weder

bij, onsen cours bij gissinge Z:O: aen settende, tegen den avont begon 't heel

stijf te coelen, uijt d'selve hand, hadden doen den uijtersten hoeck van

coree agteruijt, waren doen buijten vrees, van weder gecregen te worden


Den 6en item smorgens waren dicht bij een vande eerste Japanse eijlanden behielden 
den selven wint, ende voortgancq, savonts waren, soo ons daer nae vande

Japanders gewesen is, dicht bij Firando ende alsoo niemant van ons meer

in Iapan hadde geweest, die cust ons onbekent was, ende vande coreejers

niet te degen onderrecht waren, seggende dat wij geen eijlanden aen

stuerboort mosten laten leggen, om in nangasackij te comen, lijdent over

om boven een eijland, dat eerst seer cleijn geleeck te comen 
raeckten dien nacht bewesten 't landt


Den 7en item seijlden met slappe coelte ende variable winden langs de eijlanden

bevonden doen datter verscheijdene nevens malcanderen lagen, om boven d' selve

te comen, s avonts wrickte na een eijlantje, om des nachts daer onder te

anckeren, door dien de lucht seer windigh lag, maer sagen soo veel baik

vieren, vande eijlantjes, dat wij beter agten, onder Zeijl te blijven, seijlden

alsoo met een een lobber Coelte, de wint van agteren den geheelen nacht

door


Den 8en item bevonden ons op d' selve plaets, daer wij savonts geweest hadden, dochten 't

selve door de stroom geschiet te sijn, staken in Zee, om soo beter boven

d'eijlanden te comen, omtrent twee mijl in Zee gecomen zijnde cregen

de wint met een harde coelte tegen, soo dat wij genoeg te doen hadde
met ons cleijn out onnosel vaertuijgh, d' wal te crijgen, ende een baij

te soecken, alsoo de wint hant over hant toenam, half middag quamen

in een baeij ten ancker, daer wij wat koockten, ende aten, sonder te weten

wat voor eijlanden waren, d'Inwoonders voeren somtijts voorbij sonder

ons te moeijen, tegen den avont 't weer wat bedaert sijnde, quamen een

vaertuijgh met ses man ijder met twee houwers op Zeij dicht voorbij ons

heen wricken, setten een man aende, andere Zijde vande baij aen landt

wij dit siende lichten terstont ons ancker, ende maeckten 't Zeijl bij, ende

sochten soo met wricken als Zeijlen weder in Zee te comen, maer worden

van voornoemd vaertuijgh haest gevolght, ende Ingehaelt, die indien den

wint ons niet had tegengecomen, ende verscheijde vaertuijgen tot adsistentie

uijt de baij sagen comen, wel van ons gehouden hebben, met stocken

ende bamboesen die wij als piecken daertoe gemaect hadden, maer siende

naer dat wij wel gehoort hadden 't Iapanders geleeken, ende ons wesen

waer dat naer toe wilden, waerop wij een prince vlaggetje, dat

daer toe gemaect hadden, bij aldien op eenige Japanse eijlanden
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation