grootse barcquen over, ende quamen op nangasackij eerst bij ons, Inden avont
biggest barques over, and-the came on nangasackij first with us, in-the evening

quamen voorde baij ende omtrent middernacht op d' rheede van nangasackij
came in-front-of-the bay and-the around midnight in th' roadstead of nangasackij

ten ancker, ende sagen daer 5 schepen leggen, gelijck ons te vooren was gewesen
to anchor, and-the saw there 5 ships lying, like us in advance was pointed-out

waren van de jnwoonders ende grooten van gotto alles goet gedaen, sonder daer
were by the inhabitants and-the great of gotto all well done, without there

van ijets te eijschen, hoe wel wij haer wel eenige rijs presenteerden
from something to demand, how ever we her [wel] some rice presented

door dien niet anders hadden, maer weijgerden te nemen
[door dien] because not differently had, but refused to take
 
 
 
 

Den 14en daeropvolgend smorgens worden te samen aan lant gebracht, ende van 's compagnies tolcken
The 14th there-upon-following morning are to-gether [on land =] ashore brought, and-the by ['s] companies [ =V.O.C.] interpreters

verwellecompt, die ons van alles ondervraeght hebben, en 't selve bij haer op 't papier
welcomed, who us of all-kind questioned have, and th' same by her on th' paper

gestelt sijnde den gouverneur overgelevert, tegen den middag wierden voorden
put being the governor handed-over, against the afternoon were before-the

gouverneur gebracht, ende ons d' agterstaende vragen voorgehouden heeft, naer dat bij
governor brought, and-the us th' behind-mentioned questions represented has, after that by

ons als daer nevens staet geantwoort was, den gouverneur prees ons seer dat wij
us as there next-to stands answered was, the governor praised us very-much that we

onse vrijheijt over soo een wijt water met groot perijckel, ende soo een cleijn out
our freedom over such a wide water with great perils, and-the such a small old

onnosel vaetuijg gesocht en gecregen hadde, belastende d' tolcken ons op 't
trifling vessel sought and received had, ordered th' interpreters us on th'

eijland bij d' opperhooft te brengen, daer comende worden van d'edele willem
island to th' chief to bring, there coming were were by th' honorable willem

volger opperhooft signeur nicolaes de Roeij tweede persoon, ende sijn vervanger vordere
volger chief signeur [= mister] nicolaes de Roeij second person, and-the his replacement further

bij hebbende suppoosten wel onthaelt, ende op onse manier wederom Inde
besides having attendants well received, and-the on our way again in-the

cleeren gesteeken, waer voor haer den almogende tot danckbaerheijt verleene sijnen
clothes put, which for her the almighty to gratitude granted his

geluckigen segen ende langduirende gesontheijt wij konnen den goede godt niet
happy blessings and-the long-lasting health we could the good lord not

genoch danken, dat ons uijt een gevangenisse, soo veel droefheijt ende perijckug
enough give-thanks, that us from a prison, so much sadness and perils

van 13 Iaren en 28 dagen soo genadelijck heeft verlost, hoopende dat de acht daer
of 13 years and 28 days such mercifully has released, hoping that the eight there

geblevende maets mede soodanige verlossinge mogen erlangen, ende weder
staying mates also such-a release might obtain, and-the again

bij onse natie mogen geraken, waertoe haer den almogende wil
with our nation might attain, which-for her the almighty wants

behulpsaem Zijn
helpful [to] be
 
 
 
 

Den eersten october Is de signjeur volger van 't eijland en den 23e item uijt d' baij vertrocken,
The first-of October is the signeur volger from th' island and the 23rd th'same out-of th' bay departed

met seven schepen, wij sagen de schepen mot droefheijt nae, (insertion) maer
with seven ships, we saw the ships [mot = met] with sadness after [= we followed the ships with our eyes], (insertion) but

worden door den nangasackijse gouverneurs een jaer overgesonden
were by the nangasackijse governor a year [later] send-over

(insertion)
doordien anders geen
because otherwise no

gissinge gemaeckt hadden
guesses made have

dan met sijn edele na batavia
than with his nobles to Batavia

te navigeren
to navigate
 
 

Den 25en item worden vanden tolcq van 't eijland gehaelt, ende voort bij de
The 25th th' same were by-the interpreters from th'' island taken, and-the before with the

gouverneur gebrocht, die de voorgeseijde vragen ons ijder int bijsonder
governor brought, who the before-mentioned question us each in particular

voorhielden, en wiert als vooren bij ons daer op geantwoort, sijn door
represented, and was as before by us there upon answered, are by

de tolken doen weder op't eijland gebrocht
the interpreters then again on th' island brought
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text