Dit lant bij ons Coree ende bij haer Tiocencock gen[aem]t. Is gelegen tussen de 34 1/2 en 44 graden inde lanckte, Z: en N: omtrent 140 a 150 mijl inde breete O: en N: ongevaerlijck 70 a 75 mijl, wort bij haer inde caert, geleijt als een caerte bladt, heeft veel uijstekende hoeken, Is verdeelt in 8 provintie ende 360 steden, behalve de schansen, op 't gebergte, ende vastigheden aan zeecant, Is seer periculeus voor de onbekende, om aan te doen, door de meenighte van clippen, ende droogten, Is mede seer volcqrijck, ende can bij goede Iaren sijn selffs van alles versien, door de menighte van rijs granen ende kattoen dattet omde Zuijt wast, daermede sij haer connen behelpen heeft aande Z:O: Zijde Iapan opt nauwste wijt, dat Is van de stadt pousan tot O[ost] hacca ["ha-kwan"="shimonoseki"] omtrent 25 a 26 mijl 1) tussen beijde leijt 't eijland 't suissima, of bij haer tijmatte gen=t dit heeft nae haer seggen die van coree eerst toebehoort, Is inden oorlogh bij accoort aande Iapanders gecomen, daer voor die van Coree 't quelpaerts Eijland weder hebben gecregen, (This is historically not true, look here). aan de west Zijde streckt de cust van China ofte bocht van nanckin, comt aan 't noort eijnde met een grooten hoogen bergh aan een vande noordelijckste provintien van China vast, soude anders voor een Eijlant gereekent worden, door dien aande N: O: Zijde, niet dan een openbare Zee Is, daer Iaerlijcks verscheijde walvissen met harpoens van ons als van andere natie int lijff gevonden werden, daer wort mede Inde maenden december , Ianuarij, februarij ende maert groote quantitijt van haringh gevangen, die inde twee eerste maenden, d'hollantse gelijck Zijn, ende inde twee andere maenden Cleijnder ofte gelijck d' pan haring in ons lant soo dat nootsackelijck een doortocht tussen Coree en Iapan nae 't waeijgat moet Zijn, gelijck wij dickmaels gevraeght hebben aan de Coreese stuijrluijden die opd' N: oostelijck quartieren varen, offer om de N: O: nog eenig land was, seijde niet dan een openbare Zee te zijn, die van Coree na China Reijsen nement in t nauste van d' bocht te water, alsoo te land den bergh des winters door de Coude, ende des somers door 't ongedierte seer gevaerlijck te passeeren Is, kunnen swinters, door (d'koude)(scratched out) dien de riviers dan toe vriesen, gemackelijck over 't ijs comen, alsoo 't daer soo hart vriest ende sneeuwt gelijck ons volcq A 1662: inde cloosters die int geberghte leggen, hebben gesien, dat huijsen en boomen waren onder gesneeuwt datse gaten onder d' sneeuw mosten maken, om van 't een huijs Int ander te comen, om boven en omlaegh te geraken, binden cleijne planckjes onder haer voeten, daer sij mede op en neder[waer]ts weten te rijden, om Inde sneeuw niet te sincken, der halven moeten de menschen haer in dese quartieren met garst, geerst, en diergelijcke granen behelpen, alsoo daar door de Coude geen Rijs ende Catoen wassen Can ende meest vande zuijdelijck

1) a Hamel mijl is 7.5 km
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation