Dit lant bij ons Coree ende bij haer Tiocencock gen[aem]t, Is gelegen tussen de 34 1/2 This land by us Coree and-the by her Tiocencock called, is lain between the 34 1/2
Dit lant bij ons Coree ende bij haer Tiocencock gen[aem]t, Is gelegen tussen de 34 1/2
This land <country> by us Coree and-the by her Tiocencock called, is lain between the 34 1/2

en 44 graden inde lanckte, Z: en N: omtrent 140 a 150 mijl inde breete
and 44 degrees in the length [latitude], South and North around 140 to 150 mijl wide

O: en N: ongevaerlijck 70 a 75 mijl, wort bij haer inde caert, geleijt als een
East and North about 70 to 75 mijl, is by her in-the map, lain as a

caerte bladt, heeft veel uijstekende hoeken, Is verdeelt in 8 provintie
card leaf, has many protruding angels, is divided in 8 provinces

ende 360 steden, behalve de schansen, op 't gebergte, ende vastigheden aan
and-the 360 cities, except the enforcements, on th' mountains, and-the fortresses on-the

zeecant, Is seer periculeus voor de onbekende, om aan te doen, door de
seaside, is very perilous for the unknown [=person who doesn't know], to at in call [=to call in at], because-of the

meenighte van clippen, ende droogten, Is mede seer volcqrijck, ende can
many of cliffs <rocks>, and-the sandbanks, is also very populous, and-the can

bij goede Iaren sijn selffs van alles versien, door de menighte van rijs granen
at good years his self of everything provide, because-of the many of rice grains

ende kattoen dattet omde Zuijt wast, daermede sij haer connen behelpen
and-the cotton that-it around-the south grows, with-which they her can manage

heeft aande Z:O: Zijde Iapan opt nauwste wijt, dat Is van de stadt pousan
has on-the South East side Iapan on-the narrowest width, that is from the city pousan

tot O[ost] hacca ["ha-kwan"="shimonoseki"] omtrent 25 a 26 mijl tussen beijde leijt 't eijland 't suissima 1),
till East hacca around 25 to 26 mile mijl between both lays th' island 't suissima, [=Tsushima]

of bij haer tijmatte gen=t dit heeft nae haer seggen die van coree eerst
or by her tijmatte called this [island] has by her saying that of coree first

toebehoort, Is inden oorlogh bij accoort aande Iapanders gecomen, daer voor die
belonged, is in-the war by settlement to-the Iapanders come, there for those

van Coree 't quelpaerts Eijland weder hebben gecregen, aan de west Zijde
of Coree it quelpaerts Island in-return have received, (This is historically not true, look here) to the west side

streckt de cust van China ofte bocht van nanckin, comt aan 't noort eijnde
stretches the coast of China or-the bight <bay> of nanckin, comes to th' north end

met een grooten hoogen bergh aan een vande noordelijckste provintien van China
with a high mountain to one of-the northern provinces of China

vast, soude anders voor een Eijlant gereekent worden, door dien aande
attached, would otherwise for an island counted be, [door dien=] since to-the

N: O: Zijde, niet dan een openbare Zee Is, daer Iaerlijcks verscheijde walvissen
North East side, nothing but an open sea is, there yearly several whales

met harpoens van ons als van andere natie int lijff gevonden werden, daer wort
with harpoons of us as of other nations in-the body found were, there is

mede Inde maenden december, Ianuarij, februarij ende maert groote quantitijt
also in-the months december, january february and-the march big quantities

van haringh gevangen, die inde twee eerste maenden, d'hollantse gelijck Zijn,
of herring caught, which in-the two first months, th'hollandse equal are,

ende inde twee andere maenden Cleijdner ofte gelijck d' pan haring in ons
and-the in-the two other months smaller or equal-to th' white/fresh herring in our

lant soo dat nootsackelijck een doortocht tussen Coree en Iapan nae
country thus necessarily a passage-through between Coree and Iapan to

't waeijgat moet Zijn, gelijck wij dickmaels gevraeght hebben aan de Coreese
't waeijgat [= Vaygach] has-to be, like we often asked have to the Coreese

stuijrluijden die opd' N: oostelijck quartieren varen, offer om de N: O:
coxswains who on-th' North eastern quarters sail, if-there around the North East

nog eenig land was, seijde niet dan een openbare Zee te zijn, die van Coree
some other land was, said nothing than an open sea to be, those from Coree

na China Reijsen nement in t nauste van d' bocht te water, alsoo te land
to China travel take in the narrowest of the bight <bay> on water, since by land

den bergh des winters door de Coude, ende des somers door 't ongedierte
the mountain in-the winter because-of the cold, and in-the summer because-of th' vermin <wild animals>

seer gevaerlijck te passeeren Is, kunnen swinters, door (d'koude)(scratched out) dien de riviers
very dangerously to pass is, can in-the-winter, because (th'cold) [dien] the rivers

dan toe vriesen, gemackelijck over 't ijs comen, alsoo 't daer soo hart vriest
then closed freeze, easy over th'ice come, since it there so hard freezes

ende sneeuwt gelijck ons volcq A 1662: inde cloosters die int geberghte
and-the snows like our people A 1662 in-the monasteries which in-th' mountains

leggen, hebben gesien, dat huijsen en boomen waren onder gesneeuwt
lay, have seen, that houses and trees were under snowed

datse gaten onder d' sneeuw mosten maken, om van 't een huijs Int
that-they holes under th' snow had-to make, in-order-to from th'one house into-th'

ander te comen, om boven en omlaegh te geraken, binden cleijne planckjes
other to come, in-order-to up and down to come, tie small planks

onder haer voeten, daer sij mede op en neder[waer]ts weten te rijden, om Inde
under her feet, there they also up and downwards know to ride, in-order-to in-the

sneeuw niet te sincken, der halven moeten de menschen haer in dese
snow not to sink, there for have-to the people her in these

quartieren met garst, geerst, en diergelijcke granen behelpen, alsoo daar door
quarters with barley, millet and similar grains manage, since there because of

de Coude geen Rijs ende Catoen wassen Can ende meest vande zuijdelijck
the cold no rice and cotton grow can and the most of-the southern
 

1) a Hamel mijl is 7.42 km

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text