quartieren moet toegebracht worden, soo is den gemeenen man haer eeten
quarters has-to brought be, thus is the common man her food

ende cleding zeer slecht, ende meest in hennijpe linde ende wollen
and-the clothes very bad, and-the mostly in hemp cloth and-the wool

gecleet gaen, in dese quartieren valt den meesten wortel nise die aanden
clothed going, in these quarters falls the most root nise [ginseng] which to-the

tarter voor tribuijt opgebracht, ende aande chineese en Iapanders verhandelt
tarter as tribute brought-in, and-the to-the chineese and Iapanders traded

wort.
is.
 
 

Wat belangt de Autoriteijt van Co: is daer souveraijn, hoewel onder den tarter
what concerns the Authority of [the] king is there sovereign, though under the tarter

staet, regeert 't land nae sijn believen, sonder sijn Rijcxraden ergens in te
stands [=is subordinate to], reigns th' country to his liking, without his state-counselors something in to

gehoorsamen, men heefter geen particuliere heeren, ofte eijgenaers van steden
obey, one has-there no private lords, or owners of cities

eijlanden ofte dorpen, de grooten trecken haer incomste uijt haer landerijen en
islands or villages, the great <high and mighty> draw their income out-of her lands and

slaven, alsoo wij gesien hebben grooten die 2 a 3000 slaven hebben, ooc mede van
slaves, as we seen have great who 2 to 3000 slaves have, also as-well-as of

eenige eijlanden ofte heerlijckheden die haer vanden Co: gegeven worden, maer
some islands or domains which her by-the king given is, but

soo dra Zij comen te overlijden, weder aan den Co: vervallen
as-soon as they come to die, again to the king fall [=go back to]
 
 

Wat de melitie van de rijters ende soldaten belanght, In de Co:=s stadt sijn ettelijcke duijsend
What the militia of the horsemen and-the soldiers concerns, in the king's city are several thousands

die vanden Co: gegagieert worden, ende int hoff de wacht houden, als den Co:
who by-the king paid are-being, and-the in-th' court the guard keep, as the king

uijt rijt, mede gaen, d' vrijluijden moeten alle 7 Iaren in de Co: stadt d'wacht
out rides, with go-along, th' freemen have-to every 7 years in the king's city th'guard

houden, alsoo elcke provintie sijn soldaten, een Iaer moet waernemen, ende
keep, thus each province it's soldiers, a year have-to replace, and-the

soo bij buerte omgaet, elcke provintie heeft sijn velt overste die heeft weder
in-this-way by turns circulate, each province has his lieutenant-colonel who has again

3 a 4 cornels onder hem, elcke stadt jurisdictie Zijn Capiteijn, die
3 to 4 colonels under him, each city jurisdiction his captain, who

onder de voornoemde cornels verdeelt sijn, elcq quartier vande stadts jurisdictie sijn sergiant
under the before-mentioned colonels divided are, each quarter of-the city jurisdiction his sergeant

elcq dorp Zijn corporael, en ijder 10 man een hooft, ijder moet de namen van
each village his corporal, and each 10 men a head <chief, leader>, each has-to the names of

Zijn volcq altijt op schrift hebben, en Iaerlijcks aan Zijn meerder opgeven,
his people always in writing have, and yearly to his superior report,

Zoo dat den Co: altijt can weten hoe veel ruijters en soldaten heeft, in sijn landt
so that the king always can know how many horsemen and soldiers has, in his country

die in tijt van noot Int geweer moeten comen, de ruijters haer geweer Is
who in times of need in-th' arms has to come, the horsemen her armor <arms> is

een harnas met een storm hoet, houwers, pijl en boogh met een vlegel gelijck als int
a harness <suit of armour> with a storm hat <helmet>, hackers [= something to chop with so, maybe a halbert] bow and arrow with a flail like in-th'

vaderlant 't coorn mede gedorst wort, aen 't eijnde met een corte ijser pennen
fatherland th' wheat with threshed is, at th' end with a short iron pin

de soldaten sommige met harnas en storm hoeden van ijsere plaetjes ende oocq
the soldiers some with harness <suit of armor> and storm hats <helmets> of iron plates

van hoorn gemaect hebben musquetten, houwers en corte pucks d'officieren
of horn made have muskets, hackers and short pucks <short pikes> [to puck = to hit] th' officers

pijl en boogh, elcq soldaet moet altijt op Zijn eijgen costen 50 schooten cruijt
bow and arrow, each soldier has-to always at his own expense 50 shots [of] powder

ende soo veel cogels hebben, elcke stadt moet uijt sijn cloosters onder haer
and as many bullets have, each city has-to out-of his monasteries under her

sorterende bij buerte de schansen en vastigheden opt geberghte ophaer
resorting at turns the enforcements and fortresses in-th' mountains at-her

eijgen costen te bewaren, en onderhouden, dese worden in tijt van noot mede voor
own expenses to keep, and maintain, these are in times of need also by

soldaten gebruijct, hebben mede houwers pijl en boogh, houdense mede voorde
soldiers used, have also hackers bow and arrows keep-them also as-the

beste soldaten, sijnde onder opperhoofden van de papen bescheijden, diese mede
best soldiers, being under chiefs of the papist's orders, these also

op schrift heeft, soo dat den Co: altijt west hoe veel vrijlijck, tsij soldaten off oppassers
in writing has, such that the king always knows how many freemen, be-it soldiers or caretakers <officers, chiefs>

ofte arbeijtelijcken ende papen, in sijn dienst ofte lant sijn, die tot sijn ouderdom
or laborers and the papist, in his service or country are, who till his [their] age

van 60 Iaeren gecomen Zijn, worden van haren dienst ontslagen, en moeten
of 60 years coming have, are of her service dismissed, and have-to

haere kinderen wederom Inden selven dienst treden, alle edeluijden die
her children again in-the same service enter, all noblemen who

in Co: dienst niet en Zijn of geweest hebben, gelijck ooc alle slaven, hebben
in king's service not and have been, like also all slaves, have

niet anders dan des Co: ofte slants gerechtigheijt op te brengen, 't welcq
not other than the kings or countries justice in to bring, which

meer als d'helft van 't volcq Is, doordien een vrijman bij een slavin ofte
more as th'half of the people is, in-case a freeman with a female-slave or

een vrije vrouw bij een slaeff een ofte meer kinderen crijgende, worden
a freewoman with a slave one or more children becoming, are
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text