quartieren moet toegebracht worden, soo is den gemeenen man haer eeten ende cleding zeer slecht, ende meest in hennijpe linde ende wollen gecleet gaen, in dese quartieren valt den meesten wortel nise die aanden tarter voor tribuijt opgebracht, ende aande chineese en Iapanders verhandelt wort.

Wat belangt de Autoriteijt van Co: is daer souveraijn, hoewel onder den tarter staet, regeert 't land nae sijn believen, sonder sijn Rijcxraden ergens in te gehoorsamen, men heefter geen particuliere heeren, ofte eijgenaers van steden eijlanden ofte dorpen, de grooten trecken haer incomste uijt haer landerijen en slaven, alsoo wij gesien hebben grooten die 2 a 3000 slaven hebben, ooc mede van eenige eijlanden ofte heerlijckheden die haer vanden Co: gegeven worden, maer soo dra Zij comen te overlijden, weder aan den Co: vervallen

Wat de melitie van de rijters ende soldaten belanght, In de Co:=s stadt sijn ettelijcke duijsenddie vanden Co: gegagieert worden, ende int hoff de wacht houden, als den Co: uijt rijt, mede gaen, d' vrijluijden moeten alle 7 Iaren in de Co: stadt d'wacht houden, alsoo elcke provintie sijn soldaten, een Iaer moet waernemen, ende soo bij buerte omgaet, elcke provintie heeft sijn velt overste die heeft weder 3 a 4 cornels onder hem, elcke stadt jurisdictie Zijn Capiteijn, die onder de voornoemde cornels verdeelt sijn, elcq quartier vande stadts jurisdictie sijn sergiant elcq dorp Zijn corporael, en ijder 10 man een hooft, ijder moet de namen van Zijn volcq altijt op schrift hebben, en Iaerlijcks aan Zijn meerder opgeven, Zoo dat den Co: altijt can weten hoe veel ruijters en soldaten heeft, in sijn landt die in tijt van noot Int geweer moeten comen, de ruijters haer geweer Is een harnas met een storm hoet, houwers, pijl en boogh met een vlegel gelijck als int vaderlant 't coorn mede gedorst wort, aen 't eijnde met een corte ijser pennen de soldaten sommige met harnas en storm hoeden van ijsere plaetjes ende oocq van hoorn gemaect hebben musquetten, houwers en corte pucks d'officieren pijl en boogh, elcq soldaet moet altijt op Zijn eijgen costen 50 schooten cruijt ende soo veel cogels hebben, elcke stadt moet uijt sijn cloosters onder haer sorterende bij buerte de schansen en vastigheden opt geberghte ophaer eijgen costen te bewaren, en onderhouden, dese worden in tijt van noot mede voor soldaten gebruijct, hebben mede houwers pijl en boogh, houdense mede voorde beste soldaten, sijnde onder opperhoofden van de papen bescheijden, diese mede op schrift heeft, soo dat den Co: altijt west hoe veel vrijlijck, tsij soldaten off oppassers ofte arbeijtelijcken ende papen, in sijn dienst ofte lant sijn, die tot sijn ouderdom van 60 Iaeren gecomen Zijn, worden van haren dienst ontslagen, en moeten haere kinderen wederom Inden selven dienst treden, alle edeluijden die in Co: dienst niet en Zijn of geweest hebben, gelijck ooc alle slaven, hebben niet anders dan des Co: ofte slants gerechtigheijt op te brengen, 't welcq meer als d'helft van 't volcq Is, doordien een vrijman bij een slavin ofte een vrije vrouw bij een slaeff een ofte meer kinderen crijgende, worden
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation