brengen, 't welcq hij ons toestont, soo dat door dat middel wederom een weinigh inde clederen geraekten, ende de winter overquamen

1658: Int begin vant Iaer wiert den gouverneur op ['t hoff] ontboden ende een ander in sijn plaets gestelt, dese nieuwe wilde 't uijtgaen weder beletten, ende ons Iaerlijcks drie stucken linde (zijnde ontrent 9 g(ulden); geven, daer wij dagelijcks voor soude
arbeijden, dog alsoo wij meer aande clederen soude versleten hebben, behalven 't geen van toespijs, hout ende andersints van nooden hadden, het een slecht Iaer van granen alle dingen Zeer costelijck ende duijr was, sloegen Zulcx zeer beleefdelijck af, versouckende dat ons bij beurte voor 15 a 20 dagen wilde verloff geven, 't welcq ons toestont, te meer omdat een groote Ziekte onder ons ontsteeken was, waervan Zij een groote afkeer hebben, belastende dat die thuijs bleven, wel opde siecken soude passen ende dat wij ons wel souden waisien [?] in of omtrent de conincx stadt ende Iapanse logie te comen, 't gras uijt plucken, ende somtijts wat te arbeijden, wel mosten waernemen

1659: In april Is den Co: Comen te overlijden ende met consent vanden tarter sijn soon tot Co: in des vaders plaets gecroont, wij continueerde met ons voorgaende behulp, sochten doen ons meeste fortuijn bijde papen, alsoo se goet arms sijn ende ons seer toegedaen waren, voornamentlijck als wij haer den ommegang van onse en andere natie verhaelde, sijnde daer seer begeerig nae om te hooren, hoe in andere landen toegaet, indient ons niet verdrooten hadde, soude wel heele nachten daernae geluijstert hebben

1660: 1661 en 1662 Int begin van 't eerste jaer wiert den gouverneur verlost ende terstont een ander in Zijn plaets gestelt, den nieuwen was ons seer toegedaen, ende seijde dickmaels soo 't in sijn wil ofte macht stont, dat hij ons weder na ons land ouders en vrunden soude senden, gaf ons de vrijheijt ende last, die bijden afgaende gehadt hadde, dit ende het na volgende jaer het heel slecht van granen, ende ander gewas, door diender geen regen quam, maer A 1662: tot dat het nieuwe gewas uijt quam, nog slimmer, soo datter veel duijsenden van honger vergingen, conden de wegen qualijck gebruijcken van de struijckroovers daer wiert door last vanden Co: op alle wegen sterke wacht gehouden voorden reijsenden man, alsmede om de dooden die van honger langs de wegen storven te begraven, gelijck mede om moorden enden rooven voor te comen, alsoo Zulcx dagelijck gedaen wiert, daer wierden verscheijde steden en dorpen geplundert de conincx packhuijsen open gebrooken, ende granen daer uijtgehaelt sonder de misdadigers te becomen, door dien meest vande grooten haer slaven gedaen wiert, de gemene en arme luijden, die int leven bleven, was haer meeste spijse akers, bast van vuijreboomen, ende wilde groente, sullen nu een weijnigh van de gelegentheijt van't land ende ommegangh des volcx verhalen.
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation