brengen, 't welcq hij ons toestont, soo dat door dat middel wederom een weinigh

inde clederen geraekten, ende de winter overquamen


1658: Int begin vant Iaer wiert den gouverneur op ['t hoff] ontboden ende een ander in sijn

plaets gestelt, dese nieuwe wilde 't uijtgaen weder beletten, ende ons Iaerlijcks

drie stucken linde (zijnde ontrent 9 g(ulden); geven, daer wij dagelijcks voor soude

arbeijden, dog alsoo wij meer aande clederen soude versleten hebben, behalven

't geen van toespijs, hout ende andersints van nooden hadden, het een slecht Iaer

van granen alle dingen Zeer costelijck ende duijr was, sloegen Zulcx

zeer beleefdelijck af, versouckende dat ons bij beurte voor 15 a 20 dagen wilde

verloff geven, 't welcq ons toestont, te meer omdat een groote Ziekte onder

ons ontsteeken was, waervan Zij een groote afkeer hebben, belastende dat die

thuijs bleven, wel opde siecken soude passen ende dat wij ons wel souden

waisien [?] in of omtrent de conincx stadt ende Iapanse logie te comen, 't gras uijt

plucken, ende somtijts wat te arbeijden, wel mosten waernemen


1659: In april Is den Co: Comen te overlijden ende met consent vanden tarter sijn soon

tot Co: in des vaders plaets gecroont, wij continueerde met ons voorgaende

behulp, sochten doen ons meeste fortuijn bijde papen, alsoo se goet arms sijn 
ende ons seer toegedaen waren, voornamentlijck als wij haer den ommegang van

onse en andere natie verhaelde, sijnde daer seer begeerig nae om te hooren,

hoe in andere landen toegaet, indient ons niet verdrooten hadde, soude

wel heele nachten daernae geluijstert hebben


1660: 1661 en 1662 Int begin van 't eerste jaer wiert den gouverneur verlost ende terstont een
ander in Zijn plaets gestelt, den nieuwen was ons seer toegedaen, ende seijde

dickmaels soo 't in sijn wil ofte macht stont, dat hij ons weder na ons land

ouders en vrunden soude senden, gaf ons de vrijheijt ende last, die bijden

afgaende gehadt hadde, dit ende het na volgende jaer het heel slecht van

granen, ende ander gewas, door diender geen regen quam, maer A 1662:

tot dat het nieuwe gewas uijt quam, nog slimmer, soo datter veel duijsenden

van honger vergingen, conden de wegen qualijck gebruijcken van de struijckroovers

daer wiert door last vanden Co: op alle wegen sterke wacht gehouden voorden

reijsenden man, alsmede om de dooden die van honger langs de wegen

storven te begraven, gelijck mede om moorden enden rooven voor te comen, alsoo

Zulcx dagelijck gedaen wiert, daer wierden verscheijde steden en dorpen geplundert

de conincx packhuijsen open gebrooken, ende granen daer uijtgehaelt

sonder de misdadigers te becomen, door dien meest vande grooten haer

slaven gedaen wiert, de gemene en arme luijden, die int leven bleven, was haer

meeste spijse akers, bast van vuijreboomen, ende wilde groente, sullen

nu een weijnigh van de gelegentheijt van't land ende ommegangh des

volcx verhalen.
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation