wij met malcanderen woonde, drie dagen daer nae quamen de drie maets

mede bij ons, waren doen nog 33 man sterck


In april cregen nog eenige vellen die soo lange op't eijland gelegen hadden, sijnd

van weijnig importantie alsoose niet waerdig en waren om na des Co: stadt

gevoert te worden, maer dese plaets niet boven de 18 mijl van 't eijland ende

dicht aan de Zeecant gelegen conde gevoegelijck daer gebracht worden, met welcke

vellen wij ons wederom een weijnig inde cleeden staaken, ende t gene in

ons nieuw logement van nooden hadden versagen, den gouverneur belaste

dat wij tweemael smaents 't gras vande marct ofte pleijn voort s lants

ofte raethuijs mosten uijt plucken, ende schoon houden


1657 Int begin van t Iaer wiert den gouverneur ofte overste over eenige fouten die in s lants

dienst begaen hadde, uijt des Coninx last opgehaelt, stont groot perijckel

van sijn leven, was van de gemeene man seer bemint, wiert door groote voor

spraeck, ende door dien van groote afcomste was vanden Co: gepardonneert

ende daernae in hoogen bedieninge gestelt, Zijnde een seer goet man soo voor

ons als voor de Inwoonders


In februarij cregen eenen nieuwen gouverneur, maer niet als den voorgaende stelde ons

dickwils aanden arbeijt, den ouden die vrij branthout gegeven hadde, namt

ons ten eersten af mosten 't selven soo heen als weer wel drie mijl over 't gebrechte

halen, 't welc seer droevigh viel, dog wierden daer haest van verlost, alsoo in

september aan een hartvanq quam te overlijden, waer over wij en sijn eijgen

volcq (om sijn straffe regeringe seer blijde waren


In november quammer van 't hof een nieuwe gouverneur die hem int minste met ons

niet en bemoeijde, als wij hem om cleederen ofte ijets anders aanspraaken

gaf tot antwoort dat van den Co: geen ander last hadde, dan 't rantsoen van

Rijs te geven, onse verdere behoeftigheden met 't een of 't ander middel mosten

soecken, alsoc onse clederen door 't continueel hout halen waren versleten, den couden

winter op handen quam, wij siende dat dese luijden seer nieuwsgierig, ende om

wat vreemts te hooren, seer genegen waren, 't beedelen aldaer geen schande

Is, ons den noot daer toe dwingende vonden goet met het selve ambacht

ons te behelpen, om daer door ende 't overschietende Rantsoen ons voor de

coude ende van andere nootwendigheden te versien, alsoo wij dickmaels

om een hant vol sout tot de rijs te eeten, wel een half mijl souden gelopen

hebben, al 't welcq wij den gouverneur voor leijde, dat mede 't hout halen, dat

aande borgers vercochten, daer wij ons soo lange mede hadden beholpen, door de

naecktheijt der clederen, ons meeste mael met reijs en hout met een dronck

water daer toe, seer droevig ende swaer viel, ons wilde verloff geven voorzag

dagen bij buerte ons fortuijn bij de boeren ende inde cloosters (die daar

veel sijn) bij de papen te soecken, ende daer mede den winter door te

brengen
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation