meergen(oemde): weltevree door last des Co: terstont most volgen, wij worden oocq altsamen uijt onse buijrt int Co: hoff gehaelt voorde rijcx raden gecomen Zijnde, die ons vraeghden of wij daer niet van wisten, daer op wij tot antwoort gaven, dat sulcx buijten onse kenisse was geschiet, even wel leijde ons een straffe toe, omdat wij van haer uijtgaen niet hadden gewaerschout, ijder 50: slagen op de billen, van al 't geseijde den Co: telkens wiert rapport gedaen wilde inde 50 slagen niet consenteeren, seggende dat wij door storm, ende niet om te rooven ofte stelen, op sijn lant gecomen waren, belasten dat sij ons naer huijs souden senden, ende aldaer te blijven tot nader order, den stuijrman met den voorn(noemde): weltevree bijden tarter gecomen, ende van alles ondervraegt sijnde, Is de saeck bijden Co: ende raden soo besteeken dat den tarterse gesant voor een somme gelt hem liet om coopen, dat de saken aanden groote Chain niet soude openbaren, sorgende dat 't geschut datse op hadden laten duijcken, en de goederen souden moeten opbrengen, sonden de twee maets weder na de stadt, die terstont Inde gevanckenis geworpen Zijn alwaer zij na eenigen tijt zijn comen te overlijden, te weten den stuijrman ende bossch=r wij hebben noijt seeker kunnen vernemen ofse haer eijgen doot gestorven dan van haer om hals gebracht sijn, alsoo geduijrende de gevanckenis bij haer noijt hebben mogen comen ende verboden was,

In Iunij stont den tarter weder op Zijn comste, worden 't samen bij den veltoverste geroepen, die ons door den voorn: weltevree van wegen den Co: aanseijden onder schijn datter op 't quelpaerts eijland een schip was gebleven, den gen=te weltevree, door sijn ouderdom onbequam was, daer nae toe te gaen datter drie van ons die de spraeck best conde, derw(aer)ts mosten, om te vernemen watter voor schip was, soo dat 2 a 3 dagen daer nae een adsistent den schieman, ende een matroos derw(aer)ts vertrocken, met een sergiant tot haer geleijder

In augustij cregen tijdinge vande twee gevangens haer overlijden, ende quam den tarter wederom, wij worden in onse huijsen wel bewaert ende op lijff straffe verboden daer uijt te gaen, voor en al eer den tarter 2 a 3 dagen vertrocken was, daegs voorde comste vanden tarter cregen eenen brief behendelijck met een post vande voorseijde drie maets, waeruijt verstonden datse opden uiterste Z: hoeck van 't land in een vastigheijt waren, ende aldaer seer scherp bewaert worden, tot dien eijnde daer gesonden waren, dat bij aldien tartaersen Chain sulcx was ontdect geworden, ende ons had Comen opte eijsschen dat haer gouverneur alsdan soude schrijven dat sij na 't eijland vertrocken ende onderwegen gebleven, om haer alsoo te verduijsteren, ende In haer lant te houden.
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation