In't laetste van 't Iaer quam den tarter over 't ijs weder, om sijn tribuijt, den coninck liet als vooren Inde huijsen wel bewaren

1656 Int begin van 't Iaer alsoo den Tarter daer nu tweemael geweest, ende na ons niet vernomen hadden, drongen eenige rijcksraden ende andere grooten, die ons sat waren, hart bijden Co: aan, om ons van cant te helpen, waer onder de grooten drie dagen raet wiert gehouden, alsoo den Co:, des Co:s broeder, veltoverste ende andere grooten (ons toegedaen) seer tegen waren, den veltoverste seijde dattet beter was, eerse ons soude om hals brengen, datse een van ons tegen (haer)(scratched out) twee van haer met geleijck geweer soude setten, ende soo langhe laten vechten tot dat wij doot waren, dat daer mede den Co: de naem van sijn ondersaten niet soude hebben dat het vreemt volcq openbaerlijck had om 't leven laten brengen, 't welcq ons van goede luijden wiert secretelijck geseijt, geduijrende de vergadering was ons belast inde huijsen te blijven, wij niet wetende wat ons nackende was verhaelde sulcx tegens voorn: weltevree die simpelijck tegens ons seijde kent gijlijck nog drie dagen leven, gij sult wel langer leven, des Co: broeder die als hooft van de vergadering was, wanneer daer nae toe ging, ende weder van daer vandaen quam, onse buert moste voorbij passeeren, namen hem waer, vielen op 't aengesicht voor hem neder, waer over ons ten hooghsten beclaeghde ende des Co: zulcx aendiende, hebben alsoo door den Co: ende sijn broeder tegen het woelen van veele, ons leven behouden, wierden bij den Co: opt aendringen van onse wangunstige, dog tot geluck der te recht gecomene soo dat sij voor gaven dat wij weder bij den tarter mochten loopen, ende daer meer swarigheijt uijt conden (te)(scratched out) onstaen, Inde provintie Thiellado gebannen alwaer ons den Co: uijt seijn eijgen incomst 50 cattij rijst smaents toe leijde

Int begin van maert zijn wij uijt des Co: stad te paert vertrocken, bijden veelmaelgen(oemde). weltevree ende andere bekende tot aende rivier een mijltje buijten de stadt uijt geleij aengedaen, wij in de schou gegaen sijnde, vertrocken geseijde weltevree wederom na de stadt, zijnde t laeste dat wij hem gesien (hebben)(scratched out) ofte seekere tijding van gehoort hebben, wij reijsden den wech tot in de stadt Ieham die opgereijst waren passerende deselve steden, worden van stad tot stad van eeten en paarden op slants costen versien, gelijck opde de bovenreijs oocq geschiet was, eijndelijck inde stadt Ieam gecomen sijnde, sijn aldaer vernacht hebbende, sijn smorgens van daer weder vertrocken, ende quamen smiddaghs in een groote stadt met een fort, gen=t duijtsiang ofte thella peing alwaer de peingse, dat is de eerste naest den stadhouder ende overste over de militie van die provintie sijn residentie hout, wij wierden nevens des Co=s brieven bij den sergiant die ons geconvoijeert hadde, aan den overste overgelevert, den sergiant wiert terstont belast om de drie maets t' verleden Iaer uijt des Co=s stadt gesonden, te halen, ende bij ons te brengen, waren in een schans, daer den vice admirael woont omtrent 12 mijl vandaer gelegen, gaven ons terstont een lants huijs daer
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation