In augustij quam den tarter om sijn gewoonlijcken tribuijt te halen, wij wierden door den Co. in een groote schans gesonden, om aldear soo lange den tarter inde stadt was, bewaert te worden, dese schans leijt omtrent 6 a 7 mijlen van de stadt op een seer hoogen bergh wel 2: mijl opte gaen, sijnde seer stercq, waer nae toe den Co: in tijt van oorlogh de vlucht neemt, hier houden de grootste papen vant land haer residentie, daer Is altijt voor drie Iaren victalie in, daer mede haer ettelijcke duijsent mannen kunnen geneeren Is gen(aem)t nammansangsiang alwaer tot de 2 a 3=en september, dat den tarter vertrocken was, bleven

Int laetste van november vroort soo hard, dat den rivier een mijl vande stadt gelegen soo hart toegevroren was, dat de paerden met haer volle last tot 2 a 300 agter daer over conden gaen

Int begin van december den veltoverste aansiende de groote koude en armoede die wij leeden, diende het den Co: aan, waer op hem belaste, dat hij eenighe vellen aan ons soude geven, die int blijven van schip aen 't eijland gespoelt bij haer geberght, gedrooght, ende hier met haer vaertuigen gebracht waren, doch meest verrot ende opgegeten, met last dat wij die souden vercoopen om voor de coude soo wel mogelijck was, daer mede te versien, vonden doen met malcanderen goet, alsoo de slaep basen ons dagelijcks quelden met hout halen, dat soo heen en weer wel drie mijlen over't geberghte ver was, 't welcq door de bittere koude ende ongewoonte ons seer droeftrigh ende moeijlijck viel, met 2 a 3 samen huiskens te coopen, siende naest godt geen uijtconst te verwachten ende soo te beter te leven, liever willende wat koude lijden dan altijt van dese heijdense natie gequelt te sijn, leijden de man 3 a 4 taijlen silver bij malcanderen, ende alsoo huijskens van 8 a 9 taijl ofte 28 a 30 gulden cochten van 't overschot staken ons een weijnigh Inde cleeren ende brochten alsoo den winter daer mede door,

1655 In maert quam den tarter weder als vooren verhaelt hebben, wij worden belast niet uijt onse huijsen te gaen, den dagh wanneer den tarter vertrock geliet den opperstuijrman hendirck Ianse van amsterdam ende hendrick Ianse bos van haerlem bosch=r (bosschieter) dat sij om branthout verlegen waren, gingen naer 't bos alwaer sij aande cant, daer den tarter voorbij most passeeren gingen leggen, den tarterse gesant verbij comende, die met ettelijcke hondert ruijters ende soldaten geleijt wort, braken door de selve ende vattent paert vanden opperste gesant bijde kop, de Coreese clederen uijtgeschut hebbende, stonden (vermits deselven daer onder aen hadden) op haer hollants voor den tarter gecleet veroorsaekte terstont sulcken confusie dattet alles in roere was, den tarter vraeghden haer wat sij voor volcq waren, dog conden malcanderen niet verstaen, belasten datmen den stuijrman mede soude nemen ter plaetse daer hij dien nacht soude logieren, vraegden aan den geene die hem uijt Convoijeerden ofter geen folcq en was die den stuijrman verstaen Conde waer op den
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation