meergen(oemde): weltevree door last des Co: terstont most volgen, wij worden oocq
more-mentioned weltevree by order of-the king immediately had-to follow, we were also

altsamen uijt onse buijrt int Co: hoff gehaelt voorde rijcx raden gecomen
altogether out [of] our neighborhood in-th' kings court collected for-the state councils coming

Zijnde, die ons vraeghden of wij daer niet van wisten, daer op wij tot antwoort
been, who us asked if we there not of knew, there upon we to answer

gaven, dat sulcx buijten onse kenisse was geschiet, even wel leijde ons
gave, that such out [of] our knowledge was happened, [even wel=] but led us

een straffe toe, omdat wij van haer uijtgaen niet hadden gewaerschout, ijder 50:
a punishment on [imposed a punishment upon us], since we of her going-out not had warned, each 50

slagen op de billen, van al 't geseijde den Co: telkens wiert rapport gedaen
blows on the buttocks, of all th' said the king, who was dispatches done

wilde inde 50 slagen niet consenteeren, seggende dat wij door storm, ende niet
wanted in-the 50 blows not consent, saying that we by storm, and-the not

om te rooven ofte stelen, op sijn lant gecomen waren, belasten dat sij ons
to rob or steal, on his land <country> coming were, ordered that they us

naer huijs souden senden, ende aldaer te blijven tot nader order, den stuijr-
at home send should, and-the there to stay until further order, the coxs-

man met den voorn(noemde): weltevree bijden tarter gecomen, ende van alles onder
wain with the before-mentioned weltevree with-the tarter coming, and-the of anything [onder vraegen =] questioned

vraegt sijnde, Is de saeck bijden Co: ende raden soo besteeken dat den
being, is the case with-the king and-the counsels thus determined that the

tarterse gesant voor een somme gelt hem liet om coopen, dat de saken
tarterian envoy for a sum [of] money him[self] had [om coopen=] bribed, that the matters

aanden groote Chain niet soude openbaren, sorgende dat 't geschut datse
to-the great Chain not would reveal, worrying that th' artillery that-they

op hadden laten duijcken, en de goederen souden moeten opbrengen, sonden de
[op] had letting dive [for], and the goods should have-to bring-in, send the

twee maets weder na de stadt, die terstont Inde gevanckenis geworpen Zijn
two mates again to the city, who immediately in-the prison thrown are

alwaer zij na eenigen tijt zijn comen te overlijden, te weten den stuijrman ende
where they after some time are coming to die, [te] namely the coxswain and-the

bossch=r wij hebben noijt seeker kunnen vernemen ofse haer eijgen doot ge-
gunner we have never certain be-able to-know if-they her own death

storven dan van haer om hals gebracht sijn, alsoo geduijrende de gevanckenis
[gestorven=] died then of her on neck brought been [= been killed by them] since during the prison-hood

bij haer noijt hebben mogen comen ende verboden was,
with her never have allowed [to] come and-the forbidden was,
 
 

In Iunij stont den tarter weder op Zijn comste, worden 't samen bij den veltoverste
In June stood the tarter again on his coming, were to-gether with the lieutenant-colonel

geroepen, die ons door den voorn: weltevree van wegen den Co: aanseijden
called, who us by the before-mentioned weltevree because of the king said

onder schijn datter op 't quelpaerts eijland een schip was gebleven, den
under pretense that-there on the quelpaerts island a ship had stayed, the

gen=te weltevree, door sijn ouderdom onbequam was, daer nae toe te gaen
mentioned weltevree, because [of] his high-age incompetent was, [daer nae =] there to to go

datter drie van ons die de spraeck best conde, derw(aer)ts mosten, om te vernemen
that three of us who the speech best knew, hence had-to [go], [in order] to learn

watter voor schip was, soo dat 2 a 3 dagen daer nae een adsistent
what-kind of ship was, so that 2 to 3 days there after an assistant

den schieman, ende een matroos derw(aer)ts vertrocken, met een sergiant tot
the schieman [=officer in charge of the rigs], and a sailor there went, with a sergeant to

haer geleijder
her guidance
 
 

In augustij cregen tijdinge vande twee gevangens haer overlijden, ende quam den
In august received tidings of-the two prisoners her dying [=that the prisoners had died], and-the came the

tarter wederom, wij worden in onse huijsen wel bewaert ende op lijff
tarter again, we were in our houses well kept <guarded> and-the on bodily

straffe verboden daer uijt te gaen, voor en al eer den tarter 2 a 3 dagen vertrocken
punishment forbidden there out to go, before and already before the tarter 2 to 3 days left

was, daegs voorde comste vanden tarter cregen eenen brief behendelijck met een
was, the-day before-the coming of-the tarter received a letter skilful [or "handed over"] with a

post vande voorseijde drie maets, waeruijt verstonden datse opden uiterste
mail from-the before-said mates, where-from understood that-they on-the utmost

Z: hoeck van 't land in een vastigheijt waren, ende aldaer seer scherp bewaert
South-corner of th' country in a fortification <fortress, stronghold> were, and-the there very sharp kept <guarded>

worden, tot dien eijnde daer gesonden waren, dat bij aldien tartaersen
were, for that purpose there send were, that with that tartarian

Chain sulcx was ontdect geworden, ende ons had Comen opte eijsschen
Chain such had discovered been, and-the us had to-come [opte eijschen =] claim

dat haer gouverneur alsdan soude schrijven dat sij na 't eijland vertrocken
that her governor then would write that they to th' island left

ende onderwegen gebleven, om haer alsoo te verduijsteren, ende In haer
and-the underway stayed [=died], [in order] to thus to embezzle, and-the in her

lant te houden.
country <land> to keep
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text