dien Jder Ionck in een verscheijde plaets was aangecomen, des ander
that-of each junk in a separate place had arrived, the other

daegs nadat wat gegeten hadde, saten weder te paert, ende quamen
day after something eaten had, sat again on horseback, and-the came

savonts in een stadt gen=t Ieham des nachts is paulus Ianse Cool van
at-night in a city called Ieham [Yongam] at night is paulus Ianse Cool of

Purmerent bossch=r overleden, die sedert 't verlies van 't schip noijt gesont
Purmerent gunman died, who since the loss of th' ship never healthy

hadde geweest, is door ordre vande stadts gouvern=r in onse presentie
had been, is by order of-the city governor in our presence

begraven, vant graff vertrocken te paert weder en quamen savonts
buried, from-the grave left on horseback again and came at-night

in een stadt naedjoo gen=t des volgende morgen vertrocken weder, ende
in a city naedjoo [Naju] called the following morning left again, and-the

bleven dien nacht in een stad gen=t sansiangh, vanwaer wij des morgens
stayed that night in a city called sansiangh [Changsong], from-where we the morning

vertrocken, ende logierden dien nacht inde stad Tiongop passeerden dien
left, and-the boarded that night in-the city Tiongop [Chongup] passed that

dagh een seer hoogen bergh waarop een groote schans lagh gen=t Iipam
day a very high mountain, were-upon a big fortress laid, called Iipam

sansiang nadat wij inde stadt vernacht hadden, vertrocken des morgens ende
sansiang [Ipamsansong] after we in-the city overnight [stayed] had, left the morning and-the

quamen dien selven dagh inde stad teijn, den volgenden morgen saten
came the same day in-the city teijn [Tae'in], the following morning sat

weder te paerde, quamen smiddaghs in een stetje gen=t Kumge, naer
again on horseback, came the-afternoon in a little-town called Kumge [Kumku], after

dattet middaghmael hadden gegeten, vertrocken weder en quamen savonts in
that-the noon-meal had eaten, left again and came at-night in

een groote stad gen=t Chentio, alwaer in oude tijden, conincx hoff placht
a big city called Chentio [Chonju], where in old <ancient> times, kings court used

te Zijn ende wort nu bijden stadthouder van de provintie Thiellado bewoont, Is
to be and-the is-being now with-the stadholder of the province Thiellado [Cholla-do] inhabited, is

door 't geheele land voor een groote Coopstad vermaert, cunnen te water daer
through th' whole country for a big buy-city [=commercial center] well-known, could by water there

niet bij comen alsoo een lant stadt Is, des volgende morgen vertrocken ende
not near come thus a land city is, the following morning left and-the

quamen savonts in een stad gen=t Iesaen, dit was de laetste stadt vande
came at-night in a city called Iesaen [Yosan], this was the last city of-the

provintie Thiellado vanwaer wij des morgens weder te paert vertrocken, ende
province Thiellado [Cholla-do] from-where we the morning again on horseback left, and-the

logeerden dien nacht in een stetje gen=t gunjiu, gelegen inde provintie tiong
stayed that night in a [little] city called gunjiu [Unjin], lain in-the province tiong

siangdo vertrocken des anderen daegs na een stad gen=t Iensaen, aldaer vernacht
siangdo [Chungchondo] left the other day for a city called Iensan [Yonsan], there overnighted

hebbende saten des morgens weder te paert, ende quamen savonts in een
having sat the morning again on horseback, and-the came at-night in a

stadt Congtio gen=t alwaer de stadthouder vande verhaelde provintie sijn hoff
city Congtio [Kongju] called where the stadholder of-the told province his court

hout, des anderen daeghs passeerden een groote rivier ende quamen Inde
kept, the other day passed a big river and-the came int-the

provintie senggado alwaer de Conincklijcke stadt in leijt naer dat nog verscheijde
province senggado [Kyonggido] where the royal city in laid after that still several

dagen gerijst, ende diverse steden ende dorpen vernacht hadden passeerden
days traveled [had], and-the several cities and-the villages overnighted had, passed

eijndelijck een groote Rivier, omtrent vande groote gelijck de maes voor dort
finally a big river, around of size like the meuse near dort [=Dordrecht in Holland]

de rivier overgevaren ende een mijltie gereeden zijnde, quamen in een seer
the river crossed and-the a small-mijl riding had, came in a very

groote bemuerde stadt gen=t sior zijnde de residentieplaets des Conincx
big walled city called sior being the residence-place of-the king

(hadden omtrent 70 a 75 mijl gereijst meest noorden wel soo westelijck aan) Inde
(had around 70 to 75 mijlen traveled most north well as west ward) in-the

stadt gecomen sijnde, werden in een huijs bij malcanderen gebracht, alwaer
city arrived being, were in a house with each-other brought, where

2 a 3 dagen saten, wierden doen bijde chinesen die aldear woonachtich ende
2 to 3 days sat <were>, were then with-the chinese who there living and-the

uijt haer lant gevlucth Zijn, verdeelt, 2: 3: a 4: tot ijder, soo drae verdeelt waren
from her country fled have, divided, 2: 3: to 4: to each, as soon [as] divided were

wierden 't samen voorden Co: gebracht, die ons door den voorn(oemde) Ian Ianse
were together before-the king brought, who us by the afore-mentioned Ian Ianse

weltevree, van alles liet ondervragen, waer op bij ons ten besten geantwoort
weltevree, about everything had questioned, where upon with our [ten] best [knowledge] answered

Zijnde, versochten, ende Zijn maij=t (maijesteit) voorhoudende, dat 't schip door storm hadden
had, requested, and-the his majesty confronting, that th' ship cause-of the storm had

verlooren, op een vreemt lant vervallen, van ouders, vrouwen, kinderen, vrunden
lost, on a foreign land fallen, of parents, women, children, friends

en maeghen ontbloot waren, dat den Co: ons de genade wilde bewijsen, om naer
and next-of-kin deprived were, that the king us grace wanted [to] grant, [in order] to to

Japan te senden, om aldaer weder bij ons volcq te comen, ende in ons
Japan to send, to there again with our people to come, and-the in our
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text