mochte sijn, vonden niet dan een bael meel met een vat daer een weijnigh

vleijs, ende een item daer wat spec in was, met een vaetje wijn tint, dat voor den

gequetsten wel te pas quam, waren doen meest verlegen om vuijr, door dien

geen volcq sagen, ofte vernamen, dachten derhalven dat het een eijlant sonder

volcq was, tegen den middagh den regen end wint wat bedarende, brachten

soo veel te weegh dat vande stucken der seijlen een tent maeckten, om met

malcanderen voorden regen te schuijlen


Den 17=en item dus met droefheijt bij malcanderen sijnde, sagen al na volq uijt, op hoope

het Japanders moogte sijn, om door haer weder bij onse natie te comen, alsoo

daer anders geen uijtcomste was, door dien de boot ende schuijt aen stucken

geslagen, ende int minste niet te helpen was, voorden middag vernamen een man

omtrent een canon schoot vande tent, wenckten hem, maer soo drae ons vernam

steldent op een loopen, Cort nade middag quamen drie man op een musquet

schoot na bij de tent, dog wilde niet staen, wat wij wesen en deden, ten

 laetsten een van ons volcq hem verstoutende, hij na haer toecomende

presenteerde haer geweer, kreegh eindeleijck vuur van haer (waerom wij

zeer verlegen waren, waren op zijn Chinees gecleet, maer hadden hoeden op van

paarts hair gemaect, daer over wij met malcanderen zeer bevreest waren, niet

anders denckende dan dat bij eenige Zee roovers ofte gebannen Chineesen

vervallen mocht zijn, tegen den Avont quamen omtrent 100 gewapende man

bij de tent, die ons telde, ende dien nacht rontom de tent de wacht hielden.


Den 18=en smorgens waren doende met een groote tent te maken, tegen den middagh

quamen wel 1000 a 2000 man soo ruijters als soldaten bij ons, sloegen haer

leger omde tent, 't volcq altsamen in ordre staende, wiert den bouckhouder,

opperstuijrman, schieman, ende een jongen uijt de tent gehaelt, op een musquet

schoot na bij't opperhooft comende, deden haer elcq een ijsere ketting om

des hals, waer onder aan een groote bel (gelijck de schapen in hollant om haer

hals hebben hangen) vast hing, wierden soo al cruijpende langs de aerde voorden

veltoverste met het aengesicht op de aerde neer gesmeten, ende dat men soo

een geschreeuw van 't crijgs volq, dat het schrickeleijck was om te hooren, onse maets

vande tent sulcx hoorden en siende, seijden tegen malcanderen, onse officieren

gaen ons vast voor, wij sullen haest volgen, een weijnigh gelegen hebbende,

wesen dat sij opde knien souden gaen leggen, vraeghden haer den overste haer

eenige woorden, maer conden hem niet verstaen, de onse wesen en beduijden

haer al, dar wij naer nangasackij in Iapan wilde, maer al te vergeefs

also malcanderen niet verstonden (ende)(scratched out), ende van Iapan niet wisten, door dien

bij haer Ieenare ofte Iirpon gen=t wort, liet haer den (overte)(scratsched out, with on top of it) overste elc een

coppie arrack schencken; ende weder inde tent bij malcanderen brengen 

terstont quamen sij sien of wij eenige victualie hadden, dog niet vindende

dat 't voorneemd vleijs en specq, 't welcq zij den overste aendiende, omtrent


Een uijr daer

back menu next page
without pictures same page word to word translation