Agteren een zee over, soodanig dat de maets die deselve bij maecte

bij nae vande rhee spoelde, en t' schip boven vol water stont, waerop

den schipper riep mannen hebt godt voor oogen, treft ons de zee nog eens

of tweemaal soodanich, soo moeten wij altesamen eenen doot sterven,

wij kennent niet langer wederstaen, omtrent twee glasen inde tweede

wacht, riep den man die uijt kijck hadde, lant lant, warender maer

omtrent een musquet schoot af, die 'tselve door de donckerheijt ende

grooten regen niet eer hadden kennen sien, ofte gewaer geworden was, hackten

terstont de anckers los, door dien 't roer hadden overgedreijt, dog conden

door de diepte, aandringen der zee, als harden wint, geen stant grijpen,

stieten terstont, soo dat in een ogenblick met drie stooten 't schip geheel

in spaenderen van malcanderen lagh, de gene die omlaegh in haer

koyen lagen, verscheijde geen tijt hadden om boven te comen, ende haer

leven te salveeren, 't uijterste daer beraelen mosten, de boven sijnde

sommige sprongen overboort ende d'andere wierden vande zee hier ende 

daer gesmeten, aan lant comende, waeren 15 sterck, meest naeckt ende

zeer gequetst, dochten datter niet meer haer leven gesalvaart hadden,

dus opde klippen sittende, hoorden nog eenig gekerm van menschen

int wracq, maer costen door de donkerheijt niemand bekennen ofte

helpen.


Den 16=en item smorgens met 't limieren vanden dach gingen die nog eenigsints

gaen conden langs strant soecken, ende roepen, ofter nog ijmand aan

land gecoomen was, hier en daer quamender nog eenige voor den dagh,

behouden 'tsamen 36: man sterck te wesen, waervan de meeste part

als vooren seer deerlijck gequest waren, sagen doen int vracq, ende

vonden een man, tussen twee leggers seer geclemt leggen, maeckte hem

terstont los, die dire uijren daer na Is comen te overlijden, doordien sijn

lichaem heel plat tot malcanderen geklemt, wij sagen malcanderen met

droefheijt aan, siende soo een schoon schip in spaenderen gestooten, ende van

64 zielen op 36: in min als een qauartiers uijrs, gecoomen te sijn, sochten

terstont ooc eenige dooden die aan lant gespoelt waren, vonden den schipper

Reijnier egberse van amsterdam, omtrent 10 a 12 vadem van't water met den

eenen arm onder't hooft doot leggen, die wij terstont begroeven,nevens nog 

6 a 7 matrooten, die hier en daer doot vonden leggen, sagen doen mede, offer

eenige victualie (alsoo inde laetste 2 a 3 dagen weijnigh hadden gegeten, door

dien de cock door t' harde weer hadden connen kooken) aen lant gecoomen
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation