Agteren een zee over, soodanig dat de maets die deselve bij maecte bij nae vande rhee spoelde, en t' schip boven vol water stont, waerop den schipper riep mannen hebt godt voor oogen, treft ons de zee nog eens of tweemaal soodanich, soo moeten wij altesamen eenen doot sterven, wij kennent niet langer wederstaen, omtrent twee glasen inde tweede wacht, riep den man die uijt kijck hadde, lant lant, warender maer omtrent een musquet schoot af, die 'tselve door de donckerheijt ende grooten regen niet eer hadden kennen sien, ofte gewaer geworden was, hackten terstont de anckers los, door dien 't roer hadden overgedreijt, dog conden door de diepte, aandringen der zee, als harden wint, geen stant grijpen, stieten terstont, soo dat in een ogenblick met drie stooten 't schip geheel in spaenderen van malcanderen lagh, de gene die omlaegh in haer koyen lagen, verscheijde geen tijt hadden om boven te comen, ende haer leven te salveeren, 't uijterste daer beraelen mosten, de boven sijnde sommige sprongen overboort ende d'andere wierden vande zee hier ende daer gesmeten, aan lant comende, waeren 15 sterck, meest naeckt ende zeer gequetst, dochten datter niet meer haer leven gesalvaart hadden, dus opde klippen sittende, hoorden nog eenig gekerm van menschen int wracq, maer costen door de donkerheijt niemand bekennen ofte helpen.

Den 16=en item smorgens met 't limieren vanden dach gingen die nog eenigsints gaen conden langs strant soecken, ende roepen, ofter nog ijmand aan land gecoomen was, hier en daer quamender nog eenige voor den dagh, behouden 'tsamen 36: man sterck te wesen, waervan de meeste part als vooren seer deerlijck gequest waren, sagen doen int vracq, ende vonden een man, tussen twee leggers (*) seer geclemt leggen, maeckte hem terstont los, die dire uijren daer na Is comen te overlijden, doordien sijn lichaem heel plat tot malcanderen geklemt, wij sagen malcanderen met droefheijt aan, siende soo een schoon schip in spaenderen gestooten, ende van 64 zielen op 36: in min als een qauartiers uijrs, gecoomen te sijn, sochten terstont ooc eenige dooden die aan lant gespoelt waren, vonden den schipper Reijnier egberse van amsterdam, omtrent 10 a 12 vadem van't water met den eenen arm onder't hooft doot leggen, die wij terstont begroeven,nevens nog 6 a 7 matrooten, die hier en daer doot vonden leggen, sagen doen mede, offer eenige victualie (alsoo inde laetste 2 a 3 dagen weijnigh hadden gegeten, door dien de cock door t' harde weer hadden connen kooken) aen lant gecoomen
 

(*) Hoetink vertaalt dit als vaten, wat technisch gezien juist is, maar het lijkt vreemd dat iemand tijdens een schipbreuk tussen twee vaten op het strand beklemd raakt. Twee balken, die deel uitmaken van de dekken, ook leggers genaamd, lijkt juister.   (van Beylen, pag. 38)

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation