mochte sijn, vonden niet dan een bael meel met een vat daer een weijnigh
might be, found nothing but a bag [of] flour with a barrel [in] there a little

vleijs, ende een item daer wat spec in was, met een vaetje wijn tint, dat voor den
meat, and-the a item where some bacon in was, with a vaetje wijn tint (=casket of sweet Spanish wine), that for the

gequetsten wel te pas quam, waren doen meest verlegen om vuijr, door dien
hurt well to useful came, were then most [in] need of fire, since then

geen volcq sagen, ofte vernamen, dachten derhalven dat het een eijlant sonder
no people saw, or observed, thought therefore that it an island without

volcq was, tegen den middagh den regen end wint wat bedarende, brachten
people was, against the afternoon the rain and wind somewhat calmed [down], brought

soo veel te weegh dat vande stucken der seijlen een tent maeckten, om met
so much (to) about that of-the pieces of-the sails a tent made, [in] order with

malcanderen voorden regen te schuijlen
each-other for-the rain [to] hide
 
 

Den 17=en item dus met droefheijt bij malcanderen sijnde, sagen al na volq uijt, op hoope
the 17th th'same so with sadness with each-other being, saw already for people out, while hoping

het Japanders moogte sijn, om door haer weder bij onse natie te comen, alsoo
it Japanese might be, [in] order by her again to our nation to return, thus

daer anders geen uijtcomste was, door dien de boot ende schuijt aen stucken
there otherwise no solution was, (door dien=) since the boat and the barge in pieces

geslagen, ende int minste niet te helpen was, voorden middag vernamen een man
beaten, and-the in-th' least not to helped was, before-the noon saw a man

omtrent een canon schoot vande tent, wenckten hem, maer soo drae ons vernam
around a canon shot off-the tent, and beckoned him, but as soon [as] us saw

steldent op een loopen, Cort nade middag quamen drie man op een musquet
made for a run, shortly after-the noon came three men on a musket

schoot na bij de tent, dog wilde niet staen, wat wij wesen en deden, ten
shot close to the tent. however wanted not understand, what we pointed and did, at

laetsten een van ons volcq hem verstoutende, hij na haer toecomende
[the] end one of our people took heart (made himself courage), he towards her coming

presenteerde haer geweer, kreegh eindeleijck vuur van haer (waerom wij
presented her gun, received finally fire from her ([for] which we

zeer verlegen waren, waren op zijn Chinees gecleet, maer hadden hoeden op van
very [in] need were, were on his Chinese dressed (were dressed in a Chinese way), but had hats on of

paarts hair gemaect, daer over wij met malcanderen zeer bevreest waren, niet
horse hair made, there about we with each-other very fearful were, not

anders denckende dan dat bij eenige Zee roovers ofte gebannen Chineesen
differently thinking than that with some Sea pirate or banned Chinese

vervallen mocht zijn, tegen den Avont quamen omtrent 100 gewapende man
fallen might [have] been, against the Evening came around 100 armed men

bij de tent, die ons telde, ende dien nacht rontom de tent de wacht hielden.
near the tent, who us counted, and-the night around the tent watch kept
 
 

Den 18=en smorgens waren doende met een groote tent te maken, tegen den middagh
the 18th [in the] morning were busy with a big tent to make, against the afternoon

quamen wel 1000 a 2000 man soo ruijters als soldaten bij ons, sloegen haer
came (wel) 1000 or 2000 men as [well] horsemen as soldiers near us, made her

leger omde tent, 't volcq altsamen in ordre staende, wiert den bouckhouder,
liar around-the tent, th' people altogether in order standing, became the bookkeeper,

opperstuijrman, schieman, ende een jongen uijt de tent gehaelt, op een musquet
head-coxswain, officer in charge of the rigging, (*) and-the a boatswain out the tent brought, on a musket

schoot na bij't opperhooft comende, deden haer elcq een ijsere ketting om
shot close near th' chief coming, did her each an iron chain around

des hals, waer onder aan een groote bel (gelijck de schapen in hollant om haer
the neck, where under (aan) a big bell (like the sheep in holland around her

hals hebben hangen) vast hing, wierden soo al cruijpende langs de aerde voorden
neck have hanging) tight hang, were thus while crawling along the earth before-the

veltoverste met het aengesicht op de aerde neer gesmeten, ende dat men soo
field-officer [=lieutenant-colonel] with the face upon the earth thrown, and-the that one thus

een geschreeuw van 't crijgs volq, dat het schrickeleijck was om te hooren, onse maets
a shouting of the warrior people, that it terrible was (om) to hear, our mates

vande tent sulcx hoorden en siende, seijden tegen malcanderen, onse officieren
in-the tent such hearing and seeing, said to each-other, our officers

gaen ons vast voor, wij sullen haest volgen, een weijnigh gelegen hebbende,
go us likely before, we will quickly follow, a little laying having,

wesen dat sij opde knien souden gaen leggen, vraeghden haer den overste haer
pointed that they on-their knees would go lying, asked her the lieutenant-colonel her

eenige woorden, maer conden hem niet verstaen, de onse wesen en beduijden
some words, but could him not understand, the ours pointed and signaled

haer al, dar wij naer nangasackij in Iapan wilde, maer al te vergeefs
her already, that we to nangasackij in Iapan wanted, but all in vain

also malcanderen niet verstonden (ende)(scratched out), ende van Iapan niet wisten, door dien
since each-other not understood (and-the) (scratched out), and the of Japan not knew, because

bij haer Ieenare ofte Iirpon gen=t wort, liet haer den (overte)(scratched out, with on top of it) overste elc een
with her Ieenare or Iirpon called being, let her the (overte) (scratched out, with on top of it) lieutenant-colonel each a

coppie arrack schencken; ende weder inde tent bij malcanderen brengen
[little] cup [of] arrack poured; and-the again in-the tent to each-other bringing

terstont quamen sij sien of wij eenige victualie hadden, dog niet vindende
immediately came they seeing if we some life-stock needed, however not finding

dat 't voornoemd vleijs en specq, 't welcq zij den overste aendiende, omtrent
that th' before-mentioned meat and bacon, it-which they the lieutenant-colonel showed, around

Een uijr daer
an hour after
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text