31

waer mede sij onder malcanderen handelen
Inde hoofd stadt drijven de grooten veel negotie met Zilver, den gemene man, so daer, als andere steden met stucken linden, ijder naer Zijn waerdije, Rijst ende andere granen

32

wat handel sij op China drijven
brengen daer wortel nise, silver ende andere waren, daer voor sij trecken waren gelijck bij ons in Iapan gebracht werden, als mede sijde stoffen

33

offer eenige silver ofte andere mijnnen Zijn
hebben t' sedert ettelijcke Jaren herwaerts eenighe silver mijnnen geopent, waer van den Co: 't vierde part geniet, dog van andere mijnnen hebbe niet gehoort,

34

hoe sij d' wortel nise vinden, watse daermede doen, waarse vervoert wort,
de wortel nise wort inde noordelijcke quartieren gevonden, ende bij haer tot medecijn gebruijckt, jaerlijcks aan den tarter tot tribuijt op gebracht, ende bij de coopluijden, nae china en Japan gevoert

35

of wij noijt hebben gehoort of China en Coree aan malcanderen vast Is
leijt naer haar seggen aan malcanderen vast, met een grooten bergh, die des winters door de coude en des somers door t'ongedierte gevaerlijck te reijsen Is, daerom nement meest te water en des swinters over teijs om de sekerheijt

36

hoe het stellen van den gouverneur in Coree geschiet
Alle stadthouders vande provintie worden alle Iaren en d' gemeijne gouverneurs alle drie Iaren vernieuwt,

37

hoe lange wij inde provintie thiellado, bij malcanderen hebben gewoont
en waer onse cost ende clederen van daen haelden, hoe veel aldaer overleden sijn dat wij inde stadt peingh ontrent 7: Iaren bij malcanderen hebben gewoont gaven ons doen maendelijcks voor rantsoen 50 Catty Rijs, en mosten onse clederen, ende toespijs van goede luijden bescharen in die tijt storven elff man

38

waerom wij weder in andere plaetsen sijn gesonden en hoe desel .... (a part of the page was gone, probably it says: ve heeten)
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation