waer mede sij onder malcanderen handelen

Inde hoofd stadt drijven de grooten veel negotie met Zilver, den gemene

man, so daer, als andere steden met stucken linden, ijder naer Zijn

waerdije, Rijst ende andere granen


wat handel sij op China drijven

brengen daer wortel nise, silver ende andere waren, daer voor sij trecken
waren gelijck bij ons in Iapan gebracht werden, als mede sijde stoffen


offer eenige silver ofte andere mijnnen Zijn

hebben t' sedert ettelijcke Jaren herwaerts eenighe silver mijnnen geopent, waer

van den Co: 't vierde part geniet, dog van andere mijnnen hebbe niet

gehoort,


hoe sij d' wortel nise vinden, watse daermede doen, waarse vervoert wort,

de wortel nise wort inde noordelijcke quartieren gevonden, ende bij haer tot

medecijn gebruijckt, jaerlijcks aan den tarter tot tribuijt op gebracht, ende

bij de coopluijden, nae china en Japan gevoert


of wij noijt hebben gehoort of China en Coree aan malcanderen vast Is

leijt naer haar seggen aan malcanderen vast, met een grooten bergh, die

des winters door de coude en des somers door t'ongedierte gevaerlijck te

reijsen Is, daerom nement meest te water en des swinters over teijs om de sekerheijt


hoe het stellen van den gouverneur in Coree geschiet

Alle stadthouders vande provintie worden alle Iaren en d' gemeijne

gouverneurs alle drie Iaren vernieuwt,

hoe lange wij inde provintie thiellado, bij malcanderen hebben gewoont

en waer onse cost ende clederen van daen haelden, hoe veel aldaer overleden sijn

dat wij inde stadt peingh ontrent 7: Iaren bij malcanderen hebben gewoont

gaven ons doen maendelijcks voor rantsoen 50 Catty Rijs, en mosten onse

clederen, ende toespijs van goede luijden bescharen in die tijt storven

elff man

waerom wij weder in andere plaetsen sijn gesonden en hoe desel .... (a part of the page was gone, probably it says: ve heeten)
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation