31

waer mede sij onder malcanderen handelen
where with they amongst each-other trade

Inde hoofd stadt drijven de grooten veel negotie met Zilver, den gemene
in-the main city [= capital] run the great many trade with Silver, the common

man, so daer, als andere steden met stucken linden, ijder naer Zijn
man, as there, as [in] other cities with pieces lime <= cotton>, each after [= according] his

waerdije, Rijst ende andere granen
value, rice and other grains

32

wat handel sij op China drijven
what trade they on China run

brengen daer wortel nise, silver ende andere waren, daer voor sij trecken
bring there root nise, silver and-the other ware <goods>, there for they draw

waren gelijck bij ons in Iapan gebracht werden, als mede sijde stoffen
goods like by us in Iapan brought were, as well-as silk cloth

33

offer eenige silver ofte andere mijnnen Zijn
if-there many silver or other mines are

hebben t' sedert ettelijcke Jaren herwaerts eenighe silver mijnnen geopent, waer
have ['t] since several years ago some silver mines opened, where

van den Co: 't vierde part geniet, dog van andere mijnnen hebbe niet
of the king th' fourth part enjoys, however of other mines have not

gehoort,
heard

34

hoe sij d' wortel nise vinden, watse daermede doen, waarse vervoert wort,
how they th' root nise find, what-they there-with do, where-they transported is,

de wortel nise wort inde noordelijcke quartieren gevonden, ende bij haer tot
the root nise is in-the northern quarters found, and-the by her as

medecijn gebruijckt, jaerlijcks aan den tarter tot tribuijt op gebracht, ende
medicine used, yearly to the tarter as tribute up brought, and-the

bij de coopluijden, nae china en Japan gevoert
by the merchants, to china and Japan transported

35

of wij noijt hebben gehoort of China en Coree aan malcanderen vast Is
whether we never have heard if China and Coree to each-other attached is

leijt naer haar seggen aan malcanderen vast, met een grooten bergh, die
lays according her saying to each-other fixed, with a big mountain, which

des winters door de coude en des somers door t'ongedierte gevaerlijck te
in-the winter because-of the cold and in-the summer because-of th' vermin dangerous to

reijsen Is, daerom nement meest te water en des swinters over teijs om de sekerheijt
travel is, therefore take mostly the water and in-the winter over th'ice in-order-for the security

36

hoe het stellen van den gouverneur in Coree geschiet
how the appointment of the governor in Coree happens

Alle stadthouders vande provintie worden alle Iaren en d' gemeijne
All stadholders of-the provinces are all years en th' common

gouverneurs alle drie Iaren vernieuwt,
governors all three years renewed,

37

hoe lange wij inde provintie thiellado, bij malcanderen hebben gewoont
how long we in-the province [of] thiellado, with each-other have lived

en waer onse cost ende clederen vandaen haelden, hoe veel aldaer overleden sijn
and where our cost and clothes from fetched, how many there deceased are

dat wij inde stadt peingh ontrent 7: Iaren bij malcanderen hebben gewoont
that we in the city peingh around 7 years with each-other have lived

gaven ons doen maendelijcks voor rantsoen 50 Catty Rijs, en mosten onse
gave us then monthly for allowance 50 catty rice, and had-to our

clederen, ende toespijs van goede luijden bescharen in die tijt storven
clothes, and-the additional-food from good people gather in that time died

elff man
eleven men

38

waerom wij weder in andere plaetsen sijn gesonden en hoe desel .... (a part of the page was gone, probably it says: ve heeten)
why we again in other places are send and how the-s(ame called)
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text