opden buijck tot dat hij barst, ende hoe wel opde diverije groote straffe staet,

soo wort deselve hier veel gepleeght worden allenxkens onder de voeten geslagen

totdat sij doot sijn, die met een getrouwde vrouw overspel doet, of d' selve

vervoert, worden beijde tot spot, somtijts heel naect, ofte een dun enkel broeckje

aan 't aengesicht met calck gesmeert, door ijder ojr een pijl met een trommeltje

opden rugh gebonden, daer op slaende ende roepende dit zijn overspeelders

door de stadt geleijt, en  ijder met 50 a 60 slagen opde billen gestraft, die de

Incomste van Co: off 't landt niet op en brengt, worden 2: a 3 mael smaents

voorde scheenen geslagen, tot dat hij 't opbrengt, ofte van cont Is, compt hij te

overlijden, moeten de vrunden het op brengen, soo dat den Co: ofte t' land van haer

incomste noijt en mist, de gemeene straffe geschiet op d[e] naecte billen, ofte opde

kuijten, ende wort bij haer voor geen schande gereekent, door dien om een

woort spreekens liegt daer toe connen geraaken, de gemene gouverneurs vermogen

sonder licentie van haren stadhouder niemand ter doot verwijsen, en Crimen

't land rakende, niemand sonder kennisse vanden Co:, 't slaen opde scheenen

geschiet aldus, sitten op een stoeltje de beenen bij malcanderen gebonden

daer wort omtrent een hand breet booven d'voeten en onder de knien 2: streepies

gehaelt, alwaer sij tussen beijden worden geslagen, houtjes een arm lanck

achter ront, voor twee vinger breet, en een rijcxdaelder dick, van eijcken off van

essen hout gemaect, dog 't effens niet meer als 30 slagen 3 a 4 uijren geleden

mogen als dan wel weder met d'Justitie voortgaen tot datse volbracht Is, die

Zij ten eersten willen doot hebben, die worden met stocken 3 a 4 voeten lanck

ende een arm dick, dicht onder de knien geslagen, onder de voeten te slaen

geschiet aldus, sittende op d'aerde worden de groote thaonen bij malcanderen

gebonden, ende bij een hout opgehaelt, die tussen haer dijen staet, met ronde

stocken een arm dicq, en 3 a 4 voeten lanc onder de ballen vande voeten soo

veel slagen als den rechter belieft, op dese maniere peijnigen sij mede

alle misdadigers, op de billen te slaen, wort aldus gedaen, strijcken de broecken aff

ende leggen vlack op d'aerde neer, ofte op een banckje, de vrouwen

om schaemts halven, laten een enckel broekje aan houden, dog om wel te

treffen, makent selve eerst nat, met stocken van 4 a 5 voeten lanck, boven

ront onder een hand breet, ende een pinck dick, 100 sulcke slagen teffens

wort naest de doot gereekent, slaen ooc met teentjes een duijm ende

een vinger dick, die voor de kuijten geslagen worden, staen op een banckje

de mans ende vrouwen met diergelijck teentjes 2: a 3; voeten lancq als 't ver-

haelde slaen geschiet met sulcken geschreeuw vande omstaende rackers

dat 't selve somtijts meer schrick als 't slaen aanIaeght, de kinderen

worden met cleijne opde kuijten gestraft, daer sijn nog meer andere

straffen, dog hier te lange om te verhalen
 
 
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation