Wat de swaerste crimen en straffen daertoe sijn, aengaet, die hem tegen den Co: stelt 
ofte uijt 't rijck souckt te stooten, worden met hare geheel geslacht uijtgeroeijt,

hare huijsen worden tot den gront toe afgebrooken, daer vermach niemand een

bequaem huijs weder op te setten, ende alle hare goederen ende slaven geconfisqueert

te proffijte van't lant, ofte aan andere wegh geschonken, eenige sententie die

die bijden Co: gevelt ende bij Imand tegen gesprooken wort, deselve worden

mede seer swaerlijck metter doot gestraft, gelijck bij onsen tijt Is geschiet, des Co:

broeders vrouw, die vermaert was met d' naelde wel te connen omgaen, liet den

Co: haer voor zich een rock maken, sij eenigen haet opden Co: hebbende, naeijde

daer eenige toverije in, soo dat wanneer den Co: den rock aen hadde, noijt

conde rusten, den Co: de selve latende los tornen en visiteren, vont 't selve

daerin, waer over hij de voorgenoemde liet in een camer setten, waer van

de vloer van Copere platen gemaect was, ende vuijr daer onder stooken, tot dat sij

doot was, een van hare vrunden sijnde doen tertijd een stadthouder van

grooten afcomste, en ten hove in grooten aensien, schreeff aanden Co:

datmen een vrouw, en te meer gelijck sij was, wel een andere straffe conde op

geleijt hebben, een vrouw meer als een man behoorde te verschoonen, waer over

hem den Co: liet ophalen, naer dat op eenen dagh 120 slagen op d'scheenen

gecregen hadde, 't hooft liet afslaen, en alle sijne goederen ende slaven

geconfisqueert, dese en naervolgende Crimen worden aen 't geslacht

niet gestraft, een vrouw die haer man om hals brenght, wort aan een

wegh daar veel volcx passeert, tot de schouders inde aerde gedolven, met

een houten saeg daer bij, ende moeten alle uitgesondert edelluijden

die daer voorbij passeeren, een treck in't hooft haalen, tot dat sij doot

Is, in ofte onder wat stadt sulcx geschiet Is, deselve stadt eenige Iaeren

van Zijn recht, en eijgen gouverneur verstecken, worden van een ander stadts

gouverneur ofte slecht edelman geregeert, deselve straffen sijn mede onder-

worpen, wanneer de gemeene man over haer gouverneur clagen, ende ten

hooft ongelijck crijgen, een man die zijn vrouw om 't leven brengt en weet

te bewijsen, daer toe eenige redenen gehad te hebben, 't sij door overspel

ofte andersints, wort daer over niet aangesprooken, ten sij het een slavin Is,

moet dan deselve haer Meester driedubbelt betalen, slaven die haer Meester

om hals brengen, worden met groote tormenten gedoot, een heer mag sijn

slaeff om een cleijne reden 't leven benemen, Moorders worden op

d'selve maniere, na dat sij verscheijde malen onder de voeten geslagen sijn

gelijck sij de moort gedaen hebben, gestraft, doot slagers straffense aldus

den overleden wassen, Zij, met asijn vuijl en stinkent water 't ge-
heele lichaem 't welck sij den misdadiger door een trechter Inde
keel gieten, soo lange 't lijff vol Is, ende slaen dan met stocken
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation