al voor slaven gehouden, slaven met malcanderen kinderen krijgende gaet d' M[eester]

daer mede door, Ider stad moet ter Zee een oorloghs Ioncq onderhouden met 
Zijn volcq, ammonitie ende vordere toebehooren, dese Ioncken sijn gemaect met

twee overloopen, op hebbende 20 a 24 riemen, aen elcken riem 5 a 6 man

gemant met 2 a 300 man, soo soldaten, als Roeijers, gemonteert met ettelijcke

stuckjes en meenighte van vuijrwerken, elcke provintie heeft sijn admirael

die de selve alle Iaer drilt, en visiteeren, ooc bij den Admirael generael

van gelijck gedaen wort, jndien bij de admiraels ofte capitains eenige de minste

fout ofte misslagh begaen Is, worden naer gelegentheijt van saken, 't sij de /

bannissemt ofte de doot, gestraft, gelijck wij an° 1666 aen onsen admirael

gesien hebben.


Soo veel d' rijcxsraden hooge ende lage officieren aangaet, de rijcxraden, sijn soo veel als raden

des Co: comen dagelijcks int hoff ende alle voorvallende saken met den Co: aendienen,

Zij vermogen Co: in gene saken te constringeren, maar alleen met raet en daet

te adsisteeren, dit sijn de grootste naest den Co: in aensien, Continueeren, Indien

daer niet op te seggen valt, haer leven langh, ofte tot den ouderdom van 80: 
Jaren, gelijck oocq doen alle andere officieren, aan 't hoff dependeerende, ofte tot

datse tot hoogen staet geraken, alle stadthouders worden alle Iaren, ende

vordere soo hooge als lage officieren, alle drie Iaer verwisselt, de meeste

worden, om eenighe faut die sij comen te begaen, binnen haer tijt gelicht,

alsoo solden haer tijt volcomentlijck connen uijdienen, den Co: heeft altijt

over al zijn verspieders, om van aller goede Informatie, van d' regeringh te

nemen, soo dat d officieren dickmaels met d' doot ofte een eeuwigh bannise

ment besueren moeten


Wat d'incomsten des Co: heeren, steden en dorpen belangt, den Co: treckt sijn In-

comste van 't gene de aerde en de zee voortbrengt, heeft in alle steden ende dorpen

Zijn packhuijsen, om 't gewas ofte Zijn jncomste in te doen, die Iaerlijcks aande

gemeene man op Intrest tot 10 procent Ct=o: wort uijtgegeven, en soo drae het gewas

van't velt comt, voor alles moet betaelt worden, de heeren leven als vooren van haer

eijgen, die in Co=s dienst Zijn, van 't rantsoen dat den Co; haer toeleijt, de steden

ontfangen haer incomste van de erven daer de huijsen soo inde steden als ten

platte landen opgebout Zijn, ijder naer Zijn groote, waerdoor de gouverneurens

Co: dienaers ende de oncosten vande stadt onderhouden, en betaelt wort, de

vrijlijck die geen soldaten en Zijn moeten int Iaer 3 maenden int lants dienst

daer toe hij geordonneert wort, oppassen ende arbeijden, behalven alle cleijnigheden

die tot onderhout van 't lant van nooden Is, de ruijters en soldaten inde steden

en dorpen moeten Iaerlijcks 3 stucken linden ofte 9:10:7 opbrengen

tot onderhout van gegajeerde ruijters en soldaten, in des Co=s stadt

van schattinge ofte accijns op iets te stellen, Is bij haer niet gebruijck

lijck  wat d' swaerste 


 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation