Wat haer godsdienst, tempels, papen ende secten belanght, de gemene man doen 
voor haer afgoden wel eenige superstitie, maer achten haer overheijt meerder

dan d'afgoden, de grooten of edele weten daar gans niet van, om haer afgoden

eenige eer te bewijsen achten haer selven meer dan de selve te wesen, soo wanneer

jmand 't sij groot ofte cleijn comt te overlijden, wort bijde papen eenige gebeden en

offerhanden voor den overleden gedaen, alwaer dan haer vrunden ende bekenden mede

comen, 't gebeurt somtijts bij aflijffigheit van een heer ofte geleerde paep, dat

hare vrunden ende bekenden, wel 30 a 40 mijl comen rijsen, om d'offerhande bij te

Zijn, tot eer en gedachtenisse van den overleden, alle feestdagen comen sommige

gemeene burgers ende boeren voorde afgoden haer reverentie doen, ende

steeken een ruijckent houtje in een potje met vuijr dat voor de beelden staat

tot teeken van brantofferen, en na dat haer reverentie weder gedaen hebben

gaen sonder ijets meer te doen wech, houden dat voor haren afgodt dienst,

seggen die wel doet, hier namaels wel geschieden sal, ende quat doet, daer

voor straffe sal ontfangen, van predicken ofte leeringh, Is haer onbekent, ofte

malcanderen eenige onderrichtinge in haer gelooff te doen, disputeeren daer

noijt over, doordien sij al een geloof hebben, door 't heele land, ende afgoden al 
eene eer bewijsen, des daeghs twee mael offert en bidt een paap voor de beelden, 
alle feestdagen met 't geheele cloosters volcq met cloppen op de beckens, trommels

ende ander Instrumenten, de Cloosters ende tempels die seer veel sijn, leggen

als int beste gebreghtte, ijder onder Zijn stadts Jurisdictie bescheijden, daar sijn

cloosters daer wel 5 a 600 papen in sijn, en de steden daer wel 3 a 4000 onder

bescheijden sijn, woonen al 10: 20: a 30 bij malcanderen in een huijs, somtijts

min en meerder, In ijder huijs heeft de outste 't commando, Indien eenige comen te 
misdoen, mogen deselve met 20 a 30 slagen op de billen straffen, maar soo de

misdaat groot Is, leveren hem aanden gouverneur vande stad daer sij onder staen

over, papen sijnder geen gebrecq, was de leer maer goet, alsoo ijder die wil 
een paap can worden, en weder uijt scheiden, als 't hem belieft, de papen sijn

bij haer weijnigh geacht, ende worden niet meer als lants slaven gereekent 
door de groote tribuijt die Zij opbrengen, en't wercq dat sij voor 't lant doen moeten

d'opperpapen sijn wel in achtinge, dat meest om haer geleertheijt comt, worden

onder d' geleerde van 't land gereekent, dese worden Conincx papen genoemt, voeren

een lants zegel, en doen Iustitie, als de gemene gouverneurs wanneer sij de cloosters

gaen visiteren, rijden te paert, ende worden groote eere bewesen, alle papen

mogen niet eten dat leven ontfangen heeft, ofte van comen can, sijn 't hair

en baert cael geschooren, mogen bij geen vrouwen converseeren, die gene die

dese geboden overtreet, worden met 70 a 80 slagen op de billen gestraft, en 
uijt 't clooster gebannen, soo drae haer haer 't hair wort afgeschooren, wordense op haer

eenen arm gemerct, Soo datmen altijt can sien dattet een paep Is geweest,

de gemeene papen moeten haer Costen met arbeijden, coophandel en bedelen

bescharen houden altijt Jongens, doen alle neerstigheijt om d' selve wel te leeren

lesen en schrijven, als deselve geschooren Zijn, houdense voor haer dienaers
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation