opden buijck tot dat hij barst, ende hoe wel opde diverije groote straffe staet, soo wort deselve hier veel gepleeght worden allenxkens onder de voeten geslagen totdat sij doot sijn, die met een getrouwde vrouw overspel doet, of d' selve vervoert, worden beijde tot spot, somtijts heel naect, ofte een dun enkel broeckje aan 't aengesicht met calck gesmeert, door ijder ojr een pijl met een trommeltje opden rugh gebonden, daer op slaende ende roepende dit zijn overspeelders door de stadt geleijt, en ijder met 50 a 60 slagen opde billen gestraft, die de Incomste van Co: off 't landt niet op en brengt, worden 2: a 3 mael smaents voorde scheenen geslagen, tot dat hij 't opbrengt, ofte van cont Is, compt hij te overlijden, moeten de vrunden het op brengen, soo dat den Co: ofte t' land van haer incomste noijt en mist, de gemeene straffe geschiet op d[e] naecte billen, ofte opde kuijten, ende wort bij haer voor geen schande gereekent, door dien om een woort spreekens liegt daer toe connen geraaken, de gemene gouverneurs vermogen sonder licentie van haren stadhouder niemand ter doot verwijsen, en Crimen 't land rakende, niemand sonder kennisse vanden Co:, 't slaen opde scheenen geschiet aldus, sitten op een stoeltje de beenen bij malcanderen gebonden daer wort omtrent een hand breet booven d'voeten en onder de knien 2: streepies gehaelt, alwaer sij tussen beijden worden geslagen, houtjes een arm lanck achter ront, voor twee vinger breet, en een rijcxdaelder dick, van eijcken off van essen hout gemaect, dog 't effens niet meer als 30 slagen 3 a 4 uijren geleden mogen als dan wel weder met d'Justitie voortgaen tot datse volbracht Is, die Zij ten eersten willen doot hebben, die worden met stocken 3 a 4 voeten lanck ende een arm dick, dicht onder de knien geslagen, onder de voeten te slaen geschiet aldus, sittende op d'aerde worden de groote thaonen bij malcanderen gebonden, ende bij een hout opgehaelt, die tussen haer dijen staet, met ronde stocken een arm dicq, en 3 a 4 voeten lanc onder de ballen vande voeten soo veel slagen als den rechter belieft, op dese maniere peijnigen sij mede alle misdadigers, op de billen te slaen, wort aldus gedaen, strijcken de broecken aff ende leggen vlack op d'aerde neer, ofte op een banckje, de vrouwen om schaemts halven, laten een enckel broekje aan houden, dog om wel te treffen, makent selve eerst nat, met stocken van 4 a 5 voeten lanck, boven ront onder een hand breet, ende een pinck dick, 100 sulcke slagen teffens wort naest de doot gereekent, slaen ooc met teentjes een duijm ende een vinger dick, die voor de kuijten gelsagen worden, staen op een banckje de mans ende vrouwen met diergelijck teentjes 2: a 3; voeten lancq als 't verhaelde slaen geschiet met sulcken geschreeuw vande omstaende rackers dat 't selve somtijts meer schrick als 't slaen aanIaeght, de kinderen worden met cleijne opde kuijten gestraft, daer sijn nog meer andere straffen, dog hier te lange om te verhalen
 
back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation