die aldaer bescheijden waren, te blijven, des nachts mosten in een lants
who there summoned were, to stay, the night had-to in a countries

packhuijs overnachten, des morgens met den dagh stonden op, en quamen
warehouse over-night [=stay the night], the morning with the day got up, and came

omtrent 9 uren in sijsingh: wierden bijden ons daer brengende gouverneurs
around 9 o'clock at sijsingh were at-the us there bringing governor's

dienaer aanden gouverneur off admirael van de provintie thiellado
servant to-the governor or admiral of the province thiellado

die daer resideert, overgelevert, die ons terstont van een huijs met een weijnigh
who there resides, handed-over, who us immediately of a house with a little

huijsraet versagh, ende liet ons rantsoen, als vooren gehad hadden, geven, dit
household-goods supplied, and-the had our allowance, as before had have, give, this

schoon een goet sacht sinnig man te wesen, Is twee dagen naer onse
though a good [and] good natured man to be, is two days after our

comste vertrocken, drie dagen na sijn vertrecq quamer een nieuwen gouverneur
arrival departed, three days after his departure came-there a new governor

inde plaets, 't welcq een straff voor ons was, liet ons alle dagen
in-his place, ['t] which a punishment for us was, had us all days

somers inde heete son, inde swinters Inden regen hagel en sneeuw
summers in-the hot sun, in-the winter in-the rain hail and snow

vanden morgen tot den avont voor hem staen, en dagelijcks bij moeij weder
from-the morning till the evening before him stand, and daily with good weather

niet dan pijlen halen, door dien d' sulcke niet en doen als haer dienaers d'
not then arrows fetch, [door dien =] which th' such not and do as her servants th'

ondersaten, int schieten met pijl en boogh dagelijcx te oeffenen om dat
subjects, in-th' shooting with arrow and bow daily to practice [om dat =] because

ijder de beste schieter soude hebben, ende leijde on meer andere arbeijt te
each the best shooter would have, and-the laid on more other labor as

last, waer voor den almogende hem betalinge van christenen menschen
burden, where for the almighty him payment of Christian people

te plagen, heeft gegeven, gelijck wij hier naer sullen verhalen, wij suckkelden
to bother, has given, like we here after shall tell, we struggled <plodded>

met malcanderen daer soo al duer, met groote droeffheijt, de winter nu op
with each-other there thus all on, with big sadness, the winter now at

handen comende, door de quade Iaren niet meer hadden als wij gingen ende
hand becoming, through the difficult years not more had as we went and-the

stonden, dat onse maets inde twee andere steden nu gelegentheit hadden
stood, that our mates in-the two other cities now opportunity had

haar weder door 't goet gewas een weijnig inde cleeren te steeken
her again because-of th' good crop a little in-the clothes to put

twelcq wij den gouverneur alles voorhielden, dat de helft 3 dagen soude
't-which we the governor all confronted, that the half [of the people] 3 days would

oppassen, en d'andere helft die dagen om wat te bescharen soude uijtgaen
take-care, and th' other half those days in-order-to something to pack <gather> would go-out

ende alsoo bij beurte daer in soude continueeren, waer mede wij ons mosten
and-the thus by turn there in would continue, with which we us had-to

te vreden stellen, dog brachten nader hand, door dien van andere grooten
[te vreden = at ease=] satisfied to-be, however brought [nader hand = later at hand =] later, [door dien =] because by other great

seer beclaeght worden, soo veel te weegh, ons met oogluijcking toestont
very pitied are, so much bring about, us with condoning allowed

dat bij beurte voor 15: a 30: dagen moghten uijtgaen, en beschaerden eguael
that by turns for 15 to 30 days were-allowed to-go-out, and gathered equally

met malacanderen deijlden waer in wij tot vertrecq van selve gouverneur
with each-other shared where in we till [the] departure of [the] same governor

continueerden, bleven, 'twelcq geschiede tot int begin van 't Iaer 1664
continued, staid, 't-which happened till in-th' beginning of th' year 1664

1664 dat sijn tijt gexpireert was, bijden Co: tot veltoverste ofte tweede
1644 that his time expired was, by-the king till lieutenant-colonel or-the second

vande selve provintie gestelt wiert, ende cregen doen weder eenen
of-the same province appointed was, and-the got then again a

nieuwen gouverneur, die ons terstont van alle last ontsloegh ende belaste
new governor, who us at-once from all orders released and-the ordered

dat wij niet meer doen soude, als ons volcq inde andere steden deden
that we not more do should, as our people in-the other cities did

van tweemael smaents te monsteren, bij beurte op ons huijs te passen
of twice a-month to review, at turns on our house [op te passen =] to-take-care-of

ende uijtgaende hem om verloff vragen, ofte ten secretarije bekent te maken
and-the outgoing him for permission to-ask, or at-the secretary's-office known to make

om Indient den noot vereijste te weten, waer sij ons soucken souden, wij
to if the need demanded to know, where they us search would, we

danckten den goeden godt, dat van soo een vreet mensch verlost waren,
thanked the good lord, that from such a cruel man released to-be,

ende soo een goet man weder inde plaets gecreghen hadden, doordien den nieuwen
and-the such a good man again in-his place received had, because the new [one]

ons niet dan alles goets dede, ende groote vruntschap bewees, liet ons
us nothing than all good did, and-the great friendship proofed, had us
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text