in halen en reverentie doen, hen convoijeerende tot in sijn logiement, wort
in take and reverence do, them convoying till in his lodgment, is

meerder eere int in halen ende uijtrijden dan des Co: aangedaen, heeft
more honor in-the in take and departure than the King is-done-to, has

alle gespel op Instrumenten, springers ende buijtelaers voor hem loopen, ende
all playing on instruments, jumpers and somersaulters [=people who make summersaults] in-front-of him walking, and-the

eijder sijn kunst, al gaende doet, daer worden mede veel antiquiteijten die bij
each his art, while going does, there are also many antiquities which by

haer gemaect ofte versonnen connen werden voor uijtgedragen, geduijrende sijn
her made or invented can-be are before exposed, during his

aenwesen, in des Co: stadt, Is van sijn logement tot des Co: hoff de straten
presence, in the kings city, is from his lodgment till the king's court the streets

met soldaten beset, omtrent 10 a 12 vadem van malcanderen 2 a 3 man die niet
with soldiers occupied, around 10 to 12 fathom from each-other 2 to 3 men who nothing

en doen dan briefkens die uijt het logement des tarters comen malcanderen
and do than notes which from the lodgment of-the tarter come each-other

toe mannen, opdat den Co: mag weten hoe't met den gesant van stont
to man [= hand over from man to man], so the king may know how 't with the envoy from moment

tot stont gelegen Is, in somma soucken maer alle middelen om hem te
to moment [stont = a point in time] is, in sum look-for only all means in-order him to

eeren ende wel te onthalen, ten respecte van sijn heer, en dat bij den
honor and-the well to receive, to-the respect of his lord, and that by the

gesant over haar geen clachten gedaen wort
envoy about her no complaints done are
 
 

1662 Int begin van 't Iaer den duijren tijt, nu al drie Iaeren geduijrt hebbende veel menschen
1662 In-th' beginning of th' year the dire time, now already three years lasting having many people

daar door verslonden, den gemeenen man geen incomste conde op brengen
there by devoured, the common man no income could up bring

gelijck vooren verhaelt, dog d'eene stadt meer als d'ander eenig gewas
like before told, however th' one city more as th' other some crop

heeft, voornamentlijck de steden die in lage landen, ofte bij rivieren ende
has, mainly the cities in the low lands, or near rivers and-the

morassen leggen, connen altijt nog eenige rijs winnen, sonder dat soude
swamps lay, could always still some rice win, without that would

't geheele land ten naesten bij uijtgestorven hebben, onse gouverneur die
the whole country [ten naesten bij =] almost died-out have, our governor who

ons geen rantsoen meer conde geven, schreeff sulcx aenden stadt houder
us no allowance anymore could give, wrote such to-the city holder

die ons sonder kennisse van den Co: door dien ons Rantsoen uijt des Co:s
who without our knowledge by the king [door dien =] since our allowance from the king's

eijgen Incomste wiert gegeven, in geen ander stadt conde setten
own income was given, in no other city could put
 
 

In 't laetste van februarij bequam den gouverneur ordre om ons in drie andere steden te
In th' last of February received the governor order to us in three other cities to

verdeelen, te weten in saijsingh 12: suinschien 5: namman 5: man sijnde
divide, to know in saijsingh 12: suinschien 5: namman 5: men being

doen nog 22 sterck, over dit verdelen, waren ten hoogsten bedroeft, door
then still 22 strong [= left], about this dividing, were at-the utmost sad, since

aldaer van huijsen, huijsraet, ende 't huijntjes op die lants wijse redelijck
there from houses, household-goods, and-the ['t huijntjes=] gardens on that countries way reasonable

versien waren, t' selve met groote moeijten gecregen, en nu verlaten mosten
provided were, th' same with great effort gotten, and now abandon should

in een nieuwe stadt comende om d' duijre tijt daer niet licht weder
in a new city coming in-order-to th' dire time there not lightly again

aen te comen soude sijn, dog Is dese droeffheijt voor d' w[el] recht gecomen
on to get would be, however us this sadness for th' well at-the-right-place coming

tot groote blijschap verandert,
till great joy changed,
 
 

Int begin van maert na dat afscheijt vanden gouverneur genomen, ende sijn edele voor sijn
In-the beginning of march after that farewell from-the governor taken, and-the his honorable for his

goet tractement ende vruntschap van hem genooten, bedanct hadden, Is ijder
good treatment and-the friendship from him enjoyed, thanked had, is each

naer sijn stadt vertrocken, tot de siecken en ons weijnigh goetjes gaff de
to his city departed, till the sick and us little goods gave the

gouverneur paerden om te voeren, dog de gesonden moesten te voet afleggen
governor horses to transport, however the healthy had to foot go

die van suinschien ende naijsingh reijsden eerder wegh, den eersten avont
those of suinschien and-the naijsingh traveled earlier away, the first night

quamen in een stadt alwaer vernachten, des anderen nachts vernachten wederom
came in a city where stayed-overnight, the other night stayed-the-night again

in een stadt, den vierden dagh quamen inde stadt suinschien, daer wij
in a city, the fourth day came in-the city suinschien, there we

des ander (nachts)(scratched out) daechs wederom van daer vertrocken, latende daer 5: man
the other (night) day again from there left, leaving there 5: men
 
 

die aldaer
who there
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text