en gedruckte boucken van de oude tijden, daer op zij zulcken regaert
and printed books from the ancient times, upon which they such attention

nemen, dat des Conincx broeder, ofte prins des lants altijt 't opsicht daer
pay, that the kings brother, or prince of-the country always th' supervision there

over heeft, d' Copije en druckplaetsen worden in veele steden ende
over has, the copy and printing-places (should be plates), are in many cities and-the

vastigheden bewaert, om bij ongeluck van brant, oftet andersints daervan
enforcements kept, in-order-to with misfortune of fire, or otherwise from-them

niet geheel ontbloot te sijn, haer almenachen ende diergelijcke boecken, worden
not completely devoid to be, her almanacs and-the similar books, are

in China gemaect, alsoo sij de kenisse niet en hebben, om sulcx te doen,
in China made, since they the knowledge not and have, to such to do,

sij drucken met houte platen, elcke sij vant papier Is een bijsondere
they print with wooden board, each side of-the paper is a separate

plaet, sij reekenen met lange houtjes gelijck men met de rekenpen
board, they calculate with long [little] wood[en sticks] like one with the calculating-pen

Int vaderlant doet, weten van geen Coopmans bouckhouden, als sij ijets
in-th' fatherland do, know from no merchants bookkeeping, if they something

copen teijckenen d' incoop op en dan weder hoe veel sij daer van
buy note the purchase down and then again how much they there from

maken, treckent tegen malcanderen af, en sien watter overschiet off te cort
make, subtract against each-other [af], and see what-there [is-]left-over or too short [= deficit]

comt,
comes,
 
 

Wanneer den Co: uijtgaet, wort van al den adel in swarte Zijde rocken gecleet,
When the kings out-goes, us from all the nobility in black silk skirts <robes> dressed,

hebben op haer borten, ende op den rugh een wapen, ofte een ander geborduert
have on her breast, and on the back a coat-of-arms, or an other embroidered

figuer, met een grooten breeden riem om, gevolght, de ruijters ende,
figure, with a big broad belt on, followed, the horsemen and-the,

soldaten die rantsoen genieten, trecken vooruijt, ijder op't fraeijste toe
soldiers who ration <allowance> enjoy [=receive], pull forward, each on it prettiest up

gemaect, met veel vlaggen ende gespel op alder hande Instrumenten
made, with many flags and playing on all kind-of instruments

agter d' selve comt de guarde ofte lijff schutten van den Co: bestaende uijt
behind th' same comes the guard or body guards of the king existing from

d' principaelste borgers vande stadt, alwaer den Co: tusschen sittende in een
th' most-important civilians of-the city, where the king between sitting in a

fraeij gemaect vergult huijsje gedragen wort, ende dat soo stil dat men
pretty made gilded [little] house carried is, and-the so silent that one

pas, 't gedruijs vande menschen en paerden hooren can, even voorden Co:
at-the-moment, th' noise of-the people and horses hear can, just in-front-of-the king

Rijt een secretaris, of andere dienaer van sijn maijesteijt met een beslooten
rides a secretary, or other servant of his majesty with a closed

cassje voorden gene die eenige versoeck aanden Co: te doen hebben sij dat
cupboard for-the one who any request to-the king to-do have they that

haer van haer overheit ofte jmand anders ongelijck gedaen Is, geen uijtspraeck
her from her government or someone else injustice done is, no judgement

van eenige rechter kennen crijgen, dat haer ouders ofte vrunden 't onrecht
from any judge can become, that her parents or friend <family> th' unjust

gestraft sijn, en andere apellen meer, welcke requesten bijde luijden aen
punished are, and other appeals more, which request by the people on

bamboesen gebonden worden, ende bij haer agter een muur ofte paggen
bamboo tied is, and-the by her behind a wall or fence

leggende, worden opgesteeken, ende bijde daer op passende persoonen afgehaelt
lying, is-been put up, and-the by-the there upon caring persons taken-off

den voornoemde secretaris ofte andere overgelevert, bij hem aanden Co: 't sijner 't huis
the previous-mentioned secretary or other handed-down, by him to-the king at his ['t] home

comste, 't gemelte kassje overgelevert, om bij sijn majesteit daer op voor 't
coming, th' mentioned cupboard handed-over, in-order-to by his majesty there for th'

laetst gedisponeert te worden, 't welcq voor de uijterste uijtspraeck
last [time[ disposed to be, that which for the ultimate judgement

gehouden wort ende terstont sonder tegenseggen van jman ter executie
kept is and-the immediately without contradiction of anybody to execution

gestelt, alle straten daer den Co: passeert, worden aen wedersijde afgeslooten,
put, all streets where the king passes, are on both-sides closed,

niemand vermach eenige deur ofte venster open te doen, ofte laten, veel
nobody is-allowed any door or window open to do, or-to let, much

minder over eenige muer ofte paggen sien, soo wanneer den Co: voor bij de
less over any wall or fence looking, thus when the king [voor bij =] past the

adel ofte soldaten passeert moeten met den rugh naer hem toestaen, sonder
nobility or soldiers passes must with the back towards him standing, without

omkijcken ofte hoesten, waerom meest alde soldaten, met een houtie inde
looking-back or-to cough, that's-why most all-the soldiers, with a wooden-stick in-the

mont gelijck 't gebit van een paert loopen, soo wanneer den tartarsen gesant
mouth, like 't bit of a horse walk, so when the tartarsen envoy

comt, moet den Co: in persoon met alle d' groote heren buijten de stadt hem
comes, have-to the king in person with all th' great lords outside the city him
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text