die aldaer bescheijden waren, te blijven, des nachts mosten in een lants packhuijs overnachten, des morgens met den dagh stonden op, en quamen omtrent 9 uren in sijsingh: wierden bijden ons daer brengende gouverneurs dienaer aanden gouverneur off admirael van de provintie thiellado die daer resideert, overgelevert, die ons terstont van een huijs met een weijnigh huijsraet versagh, ende liet ons rantsoen, als vooren gehad hadden, geven, dit schoon een goet sacht sinnig man te wesen, Is twee dagen naer onse comste vertrocken, drie dagen na sijn vertrecq quamer een nieuwen gouverneur inde plaets, 't welcq een straff voor ons was, liet ons alle dagen somers inde heete son, inde swinters Inden regen hagel en sneeuw vanden morgen tot den avont voor hem staen, en dagelijcks bij moeij weder niet dan pijlen halen, door dien d' sulcke niet en doen als haer dienaers d' ondersaten, int schieten met pijl en boogh dagelijcx te oeffenen om dat ijder de beste schieter soude hebben, ende leijde ons meer andere arbeijt te last, waer voor den almogende hem betalinge van christenen menschen te plagen, heeft gegeven, gelijck wij hier naer sullen verhalen, wij suckkelden met malcanderen daer soo al duer, met groote droeffheijt, de winter nu op handen comende, door de quade Iaren niet meer hadden als wij gingen ende stonden, dat onse maets inde twee andere steden nu gelegentheit hadden haar weder door 't goet gewas een weijnig inde cleeren te steeken twelcq wij den gouverneur alles voorhielden, dat de helft 3 dagen soude op passen, en d'andere helft die dagen om wat te bescharen soude uijtgaen ende alsoo bij beurte daer in soude continueeren, waer mede wij ons mosten te vreden stellen, dog brachten nader hand, door dien van andere grooten seer beclaeght worden, soo veel te weegh, ons met oogluijcking toestont dat bij beurte voor 15: a 30: dagen moghten uijtgaen, en beschaerden eguael met malacanderen deijlden waer in wij tot vertrecq van selve gouverneur continueerden, bleven, 'twelcq geschiede tot int begin van 't Iaer 1664

1664 dat sijn tijt gexpireert was, bijden Co: tot veltoverste ofte tweede vande selve provintie gestelt wiert, ende cregen doen weder eenen nieuwen gouverneur, die ons terstont van alle last ontsloegh ende belaste dat wij niet meer doen soude, als ons volcq inde andere steden deden van tweemael smaents te monsteren, bij beurte op ons huijs te passen ende uijtgaende hem om verloff vragen, ofte ten secretarije bekent te maken om Indient den noot vereijste te weten, waer sij ons soucken souden, wij danckten den goeden godt, dat van soo een vreet mensch verlost waren, ende soo een goet man weder inde plaets gecreghen hadden, doordien den nieuwen ons niet dan alles goets dede, ende groote vruntschap bewees, liet ons
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation