t is te verwondern dat sulcke Ionge maets hare schriften, soo connen uijtleggen daer in meest haer geleertheijt bestaet, in alle steden Is een huijs, daer alle Iaeren voorde overicht ende den genen die om de regeringe om hals ofte van cant geraect sijn, geoffert wort, in dit huijs oeffent den adel haer int lesen en wort altijt van haer bewaert, daer wort alle Iaeren in ijder provintie in 2: a 3 steden bijeencomste gehouden, ende bij de stadthouder ijder in sijn provintie gecommiteerde gesonden, soo wel inde militie als politie, om haer 't examineren die in Zijn studie voltrocken Is, wort den stadthouder bekent gemaect, ende nader voor hem gexamineert, soo hij den selven bequam vint om eenige regeringe waer te nemen, schrijft 't selve aan 't hoff, daer Iaerlijcks van 't geheele lant een comste gehouden wort, om nader door de Co: gecomitteerde gexamineert te worden, op dese vergaderinge comen alle d' grootste van 't landt soo wel die in eenige bedieninge geweest, ende tegenwoordig sijn, alsoo d'eene inde politie, ende d'ander in de militie Is gepromoveert, om in beijde hare promotie te crijgen, om daer sij geordonneert worden bequam te sijn den brief van promotie crijgen Zij van den Co: dit promoveeren maeckt meenigh Iongh edelman tot een out bedelaer, door dien sij haer middelen die somtijts weijnigh sijn, daer mede vernielen, door de groote oncosten, schenkagen ende gastmaels die sij moeten doen, de ouders voor haer kinderen geven, ende haer leven eijndigen sonder in eenige bedieninge te geraken, 't is haar wel als't maer de naem heeft hebben datse gepromoveert sijn, d'ouders houden veel van hare kinderen, gelijck mede de kinderen van haer ouders doen, omdat wanneer d' ouders eenige misdaet begaen hebben ende 't selve ontlopen, moeten de kinderen daer voor instaen gelijck mede d'ouders voorde kinderen moeten doen, de slaven ofte diergelijcke nemen weijnigh regaert op hare kinderen, door dien deselve soo drae eenigen arbeijt connen doen, de meesters haer nemen, alle kinders moeten over haer vader, overleden sijnde, drie, ende over d' moeder twee Iaeren rouw dragen, eeten niet anders dan d' papen, mogen geen bediening waernemen, Imand t' sij groot ofte cleijn, in bedieninge sijnde, en een van Zijn ouders comt te sterven moet terstont daer uijt gaen, mogen bij geen vrouwen slapen, en Indien sij Indie tijt kinderen comen te procureeren, worden d' selve voor hoere kinderen geacht vermogen niet te kijven noch te vechten, of droncken drincken, dragen den lange rocken van hennip linden gemaect, onder sonder soom, sonder nettjes op, om 't lijf een gorlos van hennip gedraeijt, als een Cabeltouw wel een mans arm dicq, ende dergelijck touw wat dunder om 't hooft met bamboese hoetjes op, een dicke stock ofte bamboes inde handt waeraen sij kennen off d' vader off moeder doot Is, alsoo de bamboes d' vader ende d' stock d' moeder beduijt, wassen of reijnigen haer selden
 
back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation