een comen praten, en op gast maelen gaen, dog sitten altijt bijsonder, ende tegen de mans over, veel huijsraet wort bij haer niet gevonden, als 't gene sij dagelijcks gebruicken, daer sijn veele tap en vermaeck huijsen, alwaer se gaen om de hoeren te hooren en sien dansen, singen, en op jnstrumenten spelen, des somers gebruijcken Zij de bosschagie ende groene boomen daer toe, omden tijt door te brengen, van herbergen ofte logijs plaetsen voorden reijsenden man weten niet, die bijden wech rijst, en het avont wort gaet maar binnen de muur van t' een of 't ander huijs sitten (als het geen edelman is) ende geeft soo veel Rijs als hij eten wil, die den hospus terstont laet kooken en met toespijs opschaften moet, jn veel dorpen gaet het met buerte bijd' huijsen om, sonder daer ijets tegen te segggen, opden grooten wegh nade conincx stadt, leggen post ende pleijster huijsen, soo voorde groote als gemeene man omte vernachten, d'edelen ende die vant land Reijsen, die d' andere wegen passeeren, worden bij d'opperhooften van de buerte daerse vernachten de cost ende slaepplaets bestelt

Wat haer trouwen belangt, sij en mogen met haer vrunden tot int vierde lit niet trouwen, en vrijen ooc niet, worden bij haer ouders ofte vrunden als sij 8: 10: a 12 ofte meer Iaeren out sijn, aan malcanderen gegeven, de meijsjens comen meest d'ouders vanden Jongman thuijs, tensij haer ouders geen soonen hebben, blijvende daar soo lange woonen, soo lange sij haer selven connen behelpen, den bruijdegom moet als hij bijde bruijt gaet, eerst de stadt rondom rijden, met eenige van sijn ve vrunden, soo de bruijt den bruijdegom thuijs comt, wort van haer ouders ende vrunden daer gebrocht, de vrunden houden dan de bruijloft met malcanderen sonder eenige sermonien meer, een man mach sijn vrouw, al had hij daer verscheijde kinderen bij, wegh Jagen, ende een ander nemen, maer de vrouw geen ander man, tensij, sij bij den rechter daer van is gelet, een man mach soo veel wijven houden als hij onderhouden, ende den cost geven can, ende Inde haere huijsen gaen, als 't hem belieft, sonder daer over aengesproocken te worden, hebben een wijff altijt in huijs, dat de naeste Is, ende thuijs op hout, de andere woonen buijten in bijsondere huijsen, den adel ofte grooten hebben gemeenelijck 2 a 3 wijven, binnen s' huijs, dog Is altijt een als gouvernante over d' huijshoudingh, jder woont gemeenlijck appart en gaet bijde geen die 't hem belieft, dese natie achten haer vrouwen niet meer als slavinnen, ende om een cleijne misdaet verstooten deselve, soo d' man d' kinderen niet wil houden, moet d' vrouw se altemael nae haer nemen, waer over dit lant soo vol menschen Is,

D'edele en vrijluijden, voeden hare kinderen wel op bestellen dselve onder opsicht van Meesters om int lesen ende schrijven, wel onderwesen te worden, daer toe dese natie seer genegen Is, ende dat met sachtheijt ende goede manieren, haer altijt voor houdende d' ge(recht)(scratched out)leertheijt van voorgaende mannen, en den gene die daar door tot grooten staet gecomen Zijn, sitten meest dach en na nacht, en lelen
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation