een comen praten, en op gast maelen gaen, dog sitten altijt bijsonder, ende
body come [to] talk, and on guest meals go, however sit always apart, and-the

tegen de mans over, veel huijsraet wort bij haer niet gevonden, als 't gene sij
from the men <or husband> across, much household-goods is with her not found, all that which they

dagelijcks gebruicken, daer sijn veele tap en vermaeck huijsen, alwaer se gaen
daily use. there are many are many drink and amusement houses, where they go

om de hoeren te hooren en sien dansen, singen, en op jnstrumenten spelen,
for the whores to hear and see dancing, singing and on instruments play,

des somers gebruijcken Zij de bosschagie ende groene boomen daer toe,
in-the summer use they the woods [forests] and-the green trees there for,

omden tijt door te brengen, van herbergen ofte logijs plaetsen voorden reijsenden
in-order-to-the time through to pass, of inns or lodge places for-the traveling

man weten niet, die bijden wech rijst, en het avont wort gaet maar binnen
men know not, who at-the road travels, and the evening comes goes just inside

de muur van t' een of 't ander huijs sitten (als het geen edelman is) ende
the wall of th' one or th' other house sitting (if it no noblemen is) and-the

geeft soo veel Rijs als hij eten wil, die den hospus terstont laet kooken
gives as much rice as he eating wants, who the host immediately has cooked

en met toespijs opschaften moet, jn veel dorpen gaet het met buerte bijd'
and with additional-food serves has-to, in many villages goes it by turn at-th'

huijsen om, sonder daer ijets tegen te segggen, opden grooten wegh nade
houses around, without there-upon something against to say, on-the big road to-the

conincx stadt, leggen post ende pleijster huijsen, soo voorde groote als gemeene man
king's city, are post and rest houses, so for-the great as common man

omte vernachten, d'edelen ende die vant land Reijsen, die d' andere wegen
in-order-to stay-overnight, th' nobles and-the those of the countryside travel, who th' other roads

passeeren, worden bij d'opperhooften van de buerte daerse vernachten de cost
passes, are by th' chiefs of the neighborhood where-they stay-overnight the boarding

ende slaepplaets bestelt
and-the sleeping-place ordered
 
 

Wat haer trouwen belangt, sij en mogen met haer vrunden tot int vierde lit niet trouwen,
What her marriage concerns, they and may with her friends [= family] till in-th' fourth grade not marry,

en vrijen ooc niet, worden bij haer ouders ofte vrunden als sij 8: 10: a 12 ofte
en make-love also not, are by her parent or friends [= family] if they are 8: 10: to 12 or

meer Iaeren out sijn, aan malcanderen gegeven, de meijsjens comen meest d'ouders
more years old are, to each-other given, the girls come most th' parents

vanden Jongman thuijs, tensij haer ouders geen soonen hebben, blijvende daar soo
of-the young-man in-the-house, unless her parents no sons have, stay there that

lange woonen, soo lange sij haer selven connen behelpen, den bruijdegom
long living, as long they her selves can help, the bridegroom

moet als hij bijde bruijt gaet, eerst de stadt rondom rijden, met eenige van sijn
has id he at-the bride goes, first the city around riding, with some of his

vrunden, soo de bruijt den bruijdegom thuijs comt, wort van haer ouders ende
friends [=family], so the bride the bridegroom at-home comes, is by her parents and-the

vrunden daer gebrocht, de vrunden houden dan de bruijloft met malcanderen
friends [= family] there brought, the friends [= family] keep then the wedding with each-other

sonder eenige sermonien meer, een man mach sijn vrouw, al had hij daer
without any ceremony anymore, a man may his wife, even had he there

verscheijde kinderen bij, wegh Jagen, ende een ander nemen, maer de vrouw
several children with. away chase. and-the an other take, but the wife

geen ander man, tensij, sij bij den rechter daer van is gelet, een man
no other man, unless, she by the judge there from is freed, a man

mach soo veel wijven houden als hij onderhouden, ende den cost geven can, ende
may as many wives keep as he maintain, and the living giving can, and-the

Inde haere huijsen gaen, als 't hem belieft, sonder daer over aengesproocken te
in-the her houses go, if it him pleases, without there about approached to

worden, hebben een wijff altijt in huijs, dat de naeste Is, ende thuijs op hout,
be, have a wife always at home, that the closest is, and-the at-home [op houden =] stays,

de andere woonen buijten in bijsondere huijsen, den adel ofte grooten hebben
the others live outside in separate houses, the nobility or great have

gemeenelijck 2 a 3 wijven, binnen s' huijs, dog Is altijt een als gouvernante
generally 2 to 3 wives, in th'house, however is always one as governess

over d' huijshoudingh, jder woont gemeenlijck appart en gaet bijde geen die
about th' housekeeping, every-one lives generally separate, and goes with-the one who

't hem belieft, dese natie achten haer vrouwen niet meer als slavinnen, ende
it him pleases, this nation consider her wives not more as female-slaves, and-the

om een cleijne misdaet verstooten deselve, soo d' man d' kinderen niet wil
for a small crime repudiate the-same, as th' man th' children not wants

houden, moet d' vrouw se altemael nae haer nemen, waer over dit lant soo
[to] keep, has th' wife them altogether with her take, [waer over = ] that's why this country so

vol menschen Is,
full [of] people is,
 
 

D'edele en vrijluijden, voeden hare kinderen wel op bestellen dselve onder opsicht
Th' noble and freemen, bring her children well up order th'same under supervision

van Meesters om int lesen ende schrijven, wel onderwesen te worden, daer toe dese
of masters <teachers> in-order-to in-th' reading and-the writing, well taught to be, there for this

natie seer genegen Is, ende dat met sachtheijt ende goede manieren, haer
nation well inclined is, and-the that with softness and-the good manners, her

altijt voor houdende d' ge(recht)(scratched out)leertheijt van voorgaende mannen, en den gene
always [voor houdende =] confront th' erudition [justice = scratched out] of previous men and the one

die daar door tot grooten staet gecomen Zijn, sitten meest dach en na nacht, en lelen
who there for to great status come have, sit most day and after night and learn ["lelen" should be "leren" = to learn]
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text