soo datse eer molicken als mensen gelijcken, als daer ijmand comt te sterven, loopen d' vrunden als dolle menschen langs de straten huijlen en krijten, het hair uijt het hooft te plucken, sij dragen altijt sorge dat haer doden wel begraven worden, aen bergen bijde waerseggers haer aangewesen, en daer geen water bij en comt, in dubbelde kisten, jder 2 a 3 duijm dick, ende van binnen vol nieuwe clederen, en andere goederen, elc na zijn vermogen, gestopt, sij begraven de dooden gemeen lijck, int voor ende nae Iaer, als d' rijs van 't velt is, soose inde somer comen te sterven, worden in huijskens van stroo gemaect, die op staken staen, geleijt, ende worden, als sijse begraven willen, dan weder t huijs gehaelt, ende inde kisten met haer clederen ende goet als boven geleijt Is, geleijt, dragen den dooden smorgens met den dagh wech, nadat sij des nachts te vooren wel vrolijck zijn geweest, de dragers doen niet dan dansen, ende singen, de vrunden volgen 't lijck al huijlende en krijten den derden dagh gaen de vrunden, ende bekenden weder voor 't graff offeren, ende hebben dan weder een vrolijcken dach, de graven sijn gemeenlijck 4: 5: a 6 voeten met aerde opgehooght seer fraeij ende net gemaect maer voor d'groote heeren haer graven staen veel steenen, ende beelden van steen gehouwen, opde steenen staet gehouwen haer naem afcomste ende wat sij voor bedieninge gehadt hebben, allen 15e van de 8ste maent [Chusok] alsoo sij na de maen reekenen omde drie jaar 13 maenden hebben van 't Iaer, wort 't gras vande graven gesneden ende nieuw Rijs geoffert dit Is de grootste feest dagh naest 't nieuwe Iaer die sij hebben, daer sijn waerseggers ofte toveresse, dog en connen niemand leet doen, die haer seggen, of de dooden gerust of ongerust gestorven en op een goede plaets begraven Zijn, waer naer sij haer Reguleren, 't gebeurt wel, datse wel 2: a 3: mael verleijt worden,

Nae dat sij haer ouders wel hebben begraven, ende alles gedaen: 't gene haer toestaet te doen, soo daer dan wat overschiet, soo blijft den outsten soon Int huijs, ende wat daer toebehoort, besitten, de landen en verdere goederen worden onder de soonen gedeelt, hebben noijt hooren seggen dat de dochteren (soo daer soonen sijn eenig part int goet hebben, alsoo de vrouwen niet dan haer clederen, en 't geen tot haer lijf behoort ten houwelijck brenge, soo wanneer d' ouders 80 jaren out geworden sijn, moeten aande soonen afstant van haer goederen doen, achten d' selve dan onbequaem om ijets te regeeren, dog houden haer altijt in groote achtinge, den outsten soon als vooren int besit gegaen sijnde, laet op 't eijgen erf een besonder huijs timmeren van d'ouders, om daer in te woonen ende worden vande Zoons onderhouden
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation