Den ................ quamen opde rheede van batavia ten ancker, den goeden godt

sij gedanckt dat ons soo genadelijck uijt de handen der heijdenen heeft

verlost, daer over de 14: jaren met groote commer ende droefheijt onder

hebben gesworven, en nu weder bij onse overight heeft gebrocht

om 't voorseijde rijck van Coree aan te doen, moet 't selve soecken aende west

Zijde, ofte inde bocht van nanckin op de hoogte van omtrent 40 graden

alwaer een groote rivier in Zee comt loopen, welcke Rivier op 1/2 mijl

voorbij van de stadt sior loopt, alwaer als des Co:s rijs, ende andere

Incomsten met groote Ioncken gebracht wort, de packhuijsen leggende

omtrent 8 mijlen de rivier op, ende dan met carren inde stadt gebrocht

wort, Inde stadt sior hout des Co: sijn hof, hier onthouden haer den

meesten adel ende grootsten Coopluijden van 't land, die op China ende

met d' Jappanders handelen, alsoo alle Coopmanszaken hier eerst

gebracht, ende dan door 't land gesleten wort, hier wort ooc veel

handel met silver gedreven, door dien meest onder de grooten Is

berustende, daer mede andere steden, ende ten platte lande met

linde ende granen gedaen wort, datmen het land ende west sijde

soude aendoen, Is omdat aende zuijt (sijde)(scratched out) ende oost sijde, veel

clippen en riffen soo sighbare als blinde leggen, voortnamentlijck in ende

voor de baijen, daer naer t' seggen vande Coreese stuijrluijden de

westsijde, 't schoonste van Is
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation