Den ................ quamen opde rheede van batavia ten ancker, den goeden godt sij gedanckt dat ons soo genadelijck uijt de handen der heijdenen heeft verlost, daer over de 14: jaren met groote commer ende droefheijt onder hebben gesworven, en nu weder bij onse overight heeft gebrocht om 't voorseijde rijck van Coree aan te doen, moet 't selve soecken aende west Zijde, ofte inde bocht van nanckin op de hoogte van omtrent 40 graden alwaer een groote rivier in Zee comt loopen, welcke Rivier op 1/2 mijl voorbij van de stadt sior loopt, alwaer als des Co:s rijs, ende andere Incomsten met groote Ioncken gebracht wort, de packhuijsen leggende omtrent 8 mijlen de rivier op, ende dan met carren inde stadt gebrocht wort, Inde stadt sior hout des Co: sijn hof, hier onthouden haer den meesten adel ende grootsten Coopluijden van 't land, die op China ende met d' Jappanders handelen, alsoo alle Coopmanszaken hier eerst gebracht, ende dan door 't land gesleten wort, hier wort ooc veel handel met silver gedreven, door dien meest onder de grooten Is berustende, daer mede andere steden, ende ten platte lande met linde ende granen gedaen wort, datmen het land ende west sijde soude aendoen, Is omdat aende zuijt (sijde)(scratched out) ende oost sijde, veel clippen en riffen soo sighbare als blinde leggen, voortnamentlijck in ende voor de baijen, daer naer t' seggen vande Coreese stuijrluijden de westsijde, 't schoonste van Is
 
back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation