t volcq dat daer nog sitten, haer namen, ouderdom, ende waer voor de 

selve gevaren hebben, en tegenwoordig woonachtig Zijn 

Johannis lampen                                        Adsistent                            out          36:           Iaren 

hendrick cornelisse                                  schieman                                              37 

Jan claeszoon                               Cock                                                                  49

woonende Inde stadt namman 

Jacob Janse                            quartier meester                                                        47 

anthonij ulderic                                 bosschieter                                                     32 

Claes arentszoon:                          Jongen                                                                 27 

In saijsuingh 

sandert basket                                   bosschieter                                                        41 

Jan Janse Spelt                                      Jongh boots                                                   35 

onse namen, ouderdom ende waer voor op 't schip gevaren hebben 

hendrick hamel                                     bouckhouder                                         out     36    Jaren 

govert denijszoon                                 quartiermeester                                               47 

mattheus Ibocken                                   onderbarbier                                                  32 

Jan pietersz                             bosschieter                                                                   36 

gerrit Janszoon                           item                                                                            32 

Cornelis dirckse                                    bootsgesel                                                       31 

benedictus Clercq                                jongen                                                               27 

denijs govertszoon                           item                                                                      25 

Aldus gevraeght ende beantwoort desen 14en september 1666 

den 25en october daer aanvolgende sijn weder voor den ouden ende nieuwen 

gouverneur geroepen, die voorseghde vragen ons ijder in 't bijsonder voorge

houden, hebben als vooren daer op geantwoort 


1667: den 22en october omtrent den middagh met de comste vanden nieuwen 

gouverneur, cregen licentie omte mogen vertrecken, waerop tegen den 

avont op de fluijt de spreeuw sijn aan boort gegaen om met d' selve 

in Compagnie van de fluijt de witte leeuw, na batavia vertrecken 


Den 23en daaropvolgend met 't limieren vanden dagh, lichten ons ancker, ende 

vertrocken uijt de baij van nangasackij 

 

back menu next page
without pictures same page word to word translation