die aldaer bescheijden waren, te blijven, des nachts mosten in een lants

packhuijs overnachten, des morgens met den dagh stonden op, en quamen 
omtrent 9 uren in sijsingh: wierden bijden ons daer brengende gouverneurs

dienaer aanden gouverneur off admirael van de provintie thiellado

die daer resideert, overgelevert, die ons terstont van een huijs met een weijnigh

huijsraet versagh, ende liet ons rantsoen, als vooren gehad hadden, geven, dit

schoon een goet sacht sinnig man te wesen, Is twee dagen naer onse

comste vertrocken, drie dagen na sijn vertrecq quamer een nieuwen gouverneur

inde plaets, 't welcq een straff voor ons was, liet ons alle dagen

somers inde heete son, inde swinters Inden regen hagel en sneeuw

vanden morgen tot den avont voor hem staen, en dagelijcks bij moeij weder

niet dan pijlen halen, door dien d' sulcke niet en doen als haer dienaers d' 
ondersaten, int schieten met pijl en boogh dagelijcx te oeffenen om dat 
ijder de beste schieter soude hebben, ende leijde ons meer andere arbeijt te

last, waer voor den almogende hem betalinge van christenen menschen 
te plagen, heeft gegeven, gelijck wij hier naer sullen verhalen, wij suckkelden

met malcanderen daer soo al duer, met groote droeffheijt, de winter nu op

handen comende, door de quade Iaren niet meer hadden als wij gingen ende

stonden, dat onse maets inde twee andere steden nu gelegentheit hadden

haar weder door 't goet gewas een weijnig inde cleeren te steeken

twelcq wij den gouverneur alles voorhielden, dat de helft 3 dagen soude op

passen, en d'andere helft die dagen om wat te bescharen soude uijtgaen

ende alsoo bij beurte daer in soude continueeren, waer mede wij ons mosten

te vreden stellen, dog brachten nader hand, door dien van andere grooten

seer beclaeght worden, soo veel te weegh, ons met oogluijcking toestont

dat bij beurte voor 15: a 30: dagen moghten uijtgaen, en beschaerden eguael

met malacanderen deijlden waer in wij tot vertrecq van selve gouverneur

continueerden, bleven, 'twelcq geschiede tot int begin van 't Iaer 1664

1664 dat sijn tijt gexpireert was, bijden Co: tot veltoverste ofte tweede 
vande selve provintie gestelt wiert, ende cregen doen weder eenen 
nieuwen gouverneur, die ons terstont van alle last ontsloegh ende belaste 
dat wij niet meer doen soude, als ons volcq inde andere steden deden

van tweemael smaents te monsteren, bij beurte op ons huijs te passen

ende uijtgaende hem om verloff vragen, ofte ten secretarije bekent te maken

om Indient den noot vereijste te weten, waer sij ons soucken souden, wij

danckten den goeden godt, dat van soo een vreet mensch verlost waren,

ende soo een goet man weder inde plaets gecreghen hadden, doordien den nieuwen

ons niet dan alles goets dede, ende groote vruntschap bewees, liet ons
 
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation