meijnigh mael roepen, ende gaf ons eten en drincken, beclagende ons altijt

Zeijde dickmaels waerom wij nu aende Zeecant woonde, niet na Iapan sochten 
te gaen, daer op altijt tot antwoort gaven, dat den Co: ons niet wilden liceten-
tieren, dat wij den wegh niet en wisten, en ooc geen vaertuijgh hadden, om

wech te loopen, gaf ons daer op tot antwoort, offer aende Zeecant geen

vaertuijgen genoeg en waren, waer op wij Zijn excellentie op diende, dat ons die 
niet toebehoorde, jndien ons misluckte dat ons den Co: niet alleen om ons

wegh loopen, maer mede omdat wij een andermans vaertuijg genomen

hadden, soude straffen, dit seijde wij om geen agterdocht bij haer soude sijn

waer Zijn excellentie (soo dickmaels sulcx zeijde) altijt seer lachte, wij nu eenige

cans siende, deden alle devoir, om een vaertuijg te becomen dog costen

noijt een becomen, daer te crijgen, door dien den coop altijt van eenighe wan-

gunstige menschen wiert omgestooten, den vertrocken gouverneur had omtrent

ses maenden in sijn bedieninge geweest, worde door last des Co:s opgehaelt

om sijn straffe regeeringe verschoonde edele nog onedel, lietse om een

geringe sake soo slaen daer van sij aen haer doot quamen, wiert daer over

bij den Co: met 90: slagen opde scheenen gestraft, ende voor sijn leven

wegh gebannen


Int laetste van 't Iaer sagen eerst een, ende daer nae twee sterren met staerten

d'eerste int Z:O: die wel twee maenden gesien worde, de ander int Z: 
weste, met de staerten na malcanderen (gesien worden)(scratched out) toe gaen verthoonende

twelcq sulcken verslagenheijt aen 't hoff veroorsaeckten dat den Co: alle

Zeehavens, en oorlogh Ioncken wel liet versorgen, als mede alle vastigheden

van victualie en ammonitie versien, de ruijters en soldaten daghelijcx

oefenen, niet anders denckende, dan dat haer d'een of d'andere opden

hals comen soude, verboot mede bij avont geen licht 't sij inde huijsen

ofte op 't land aan de Zeecant leggende te branden, den gemeenen man

maeckten haer goetjes meest op, behielden meest soo veel om tot

aanstaende rijs snijden te mogen leven, te meer doordien eer dan den tarter

het land Innam, diergelijcke teekens aanden hemel hadden gesien, gelijck

mede doen den Iappander met haer In oorlogh quam, ende daer nog bangh

voor waren, d' grooten ende cleijne vraeghden ons gestadigh waer dat wij

quamen, wat men seijde in ons land, als sulcx gesien worde, seijde daerop

dat sulcx bij ons een teeken tot straffe vanden hemel gehouden wiert

ende gemeenelijck wel oorlogh, dieren tijt, en quade siecte beduijde

't welcke sij met ons affineerden
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation