in halen en reverentie doen, hen convoijeerende tot in sijn logiement, wort

meerder eere int in halen ende uijtrijden dan des Co: aangedaen, heeft 
alle gespel op Instrumenten, springers ende buijtelaers voor hem loopen, ende

eijder sijn kunst, al gaende doet, daer worden mede veel antiquiteijten die bij

haer gemaect ofte versonnen connen werden voor uijtgedragen, geduijrende sijn

aenwesen, in des Co: stadt, Is van sijn logement tot des Co: hoff de straten

met soldaten beset, omtrent 10 a 12 vadem van malcanderen 2 a 3 man die niet

en doen dan briefkens die uijt het logement des tarters comen malcanderen

toe mannen, opdat den Co: mag weten hoe't met den gesant van stont

tot stont gelegen Is, in somma soucken maer alle middelen om hem te

eeren ende wel te onthalen, ten respecte van sijn heer, en dat bij den

gesant over haar geen clachten gedaen wort


1662 Int begin van 't Iaer den duijren tijt, nu al drie Iaeren geduijrt hebbende veel menschen

daar door verslonden, den gemeenen man geen incomste conde op brengen

gelijck vooren verhaelt, dog d'eene stadt meer als d'ander eenig gewas

heeft, voornamentlijck de steden die in lage landen, ofte bij rivieren ende

morassen leggen, connen altijt nog eenige rijs winnen, sonder dat soude

't geheele land ten naesten bij uijtgestorven hebben, onse gouverneur die

ons geen rantsoen meer conde geven, schreeff sulcx aenden stadt houder

die ons sonder kennisse van den Co: door dien ons Rantsoen uijt des Co:s

eijgen Incomste wiert gegeven, in geen ander stadt conde setten


In't laetste van februarij bequam den gouverneur ordre om ons in drie andere steden te

verdeelen, te weten in saijsingh 12: suinschien 5: namman 5: man sijnde

doen nog 22 sterck, over dit verdelen, waren ten hoogsten bedroeft, door

aldaer van huijsen, huijsraet, ende 't huijntjes op die lants wijse redelijck

versien waren, t' selve met groote moeijten gecregen, en nu verlaten mosten

in een nieuwe stadt comende om d' duijre tijt daer niet licht weder

aen te comen soude sijn, dog Is dese droeffheijt voor d' w[el] recht gecomen

tot groote blijschap verandert,


Int begin van maert na dat afscheijt vanden gouverneur genomen, ende sijn edele voor sijn 
goet tractement ende vruntschap van hem genooten, bedanct hadden, Is ijder

naer sijn stadt vertrocken, tot de siecken en ons weijnigh goetjes gaff de

gouverneur paerden om te voeren, dog de gesonden moesten te voet afleggen

die van suinschien ende naijsingh reijsden eerder wegh, den eersten avont

quamen in een stadt alwaer vernachten, des anderen nachts vernachten wederom

in een stadt, den vierden dagh quamen inde stadt suinschien, daer wij

des ander (nachts)(scratched out) daechs wederom van daer vertrocken, latende daer 5: man

die aldaer
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation