soo datse eer molicken als mensen gelijcken, als daer ijmand comt te 
sterven, loopen d' vrunden als dolle menschen langs de straten huijlen 
en krijten, het hair uijt het hooft te plucken, sij dragen altijt sorge dat

haer doden wel begraven worden, aen bergen bijde waerseggers haer

aangewesen, en daer geen water bij en comt, in dubbelde kisten, jder
2 a 3 duijm dick, ende van binnen vol nieuwe clederen, en andere

goederen, elc na zijn vermogen, gestopt, sij begraven de dooden gemeen

lijck, int voor ende nae Iaer, als d' rijs van 't velt is, soose inde

somer comen te sterven, worden in huijskens van stroo gemaect, die op staken

staen, geleijt, ende worden, als sijse begraven willen, dan weder t huijs

gehaelt, ende inde kisten met haer clederen ende goet als boven geleijt
Is, geleijt, dragen den dooden smorgens met den dagh wech, nadat sij

des nachts te vooren wel vrolijck zijn geweest, de dragers doen niet dan

dansen, ende singen, de vrunden volgen 't lijck al huijlende en krijten

den derden dagh gaen de vrunden, ende bekenden weder voor 't graff
offeren, ende hebben dan weder een vrolijcken dach, de graven sijn gemeenlijck

4: 5: a 6 voeten met aerde opgehooght seer fraeij ende net gemaect

maer voor d'groote heeren haer graven staen veel steenen, ende beelden

van steen gehouwen, opde steenen staet gehouwen haer naem afcomste

ende wat sij voor bedieninge gehadt hebben, allen 15e van de 8ste maent [Chusok]

alsoo sij na de maen reekenen omde drie jaar 13 maenden hebben
van 't Iaer, wort 't gras vande graven gesneden ende nieuw Rijs geoffert

dit Is de grootste feest dagh naest 't nieuwe Iaer die sij hebben, daer

sijn waerseggers ofte toveresse, dog en connen niemand leet doen, die

haer seggen, of de dooden gerust of ongerust gestorven en op een goede

plaets begraven Zijn, waer naer sij haer Reguleren, 't gebeurt wel, datse

wel 2: a 3: mael verleijt worden,


Nae dat sij haer ouders wel hebben begraven, ende alles gedaen: 't gene haer toestaet te

doen, soo daer dan wat overschiet, soo blijft den outsten soon Int huijs, ende wat
daer toebehoort, besitten, de landen en verdere goederen worden onder de soonen

gedeelt, hebben noijt hooren seggen dat de dochteren (soo daer soonen sijn eenig

part int goet hebben, alsoo de vrouwen niet dan haer clederen, en 't geen tot

haer lijf behoort ten houwelijck brenge, soo wanneer d' ouders 80 jaren out geworden

sijn, moeten aande soonen afstant van haer goederen doen, achten d' selve dan

onbequaem om ijets te regeeren, dog houden haer altijt in groote achtinge, den

outsten soon als vooren int besit gegaen sijnde, laet op 't eijgen erf een besonder

huijs timmeren van d'ouders, om daer in te woonen ende worden vande Zoons

onderhouden
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation