soo datse eer molicken als mensen gelijcken, als daer ijmand comt te
such that-they more scarecrow resemble, as there someone comes to

sterven, loopen d' vrunden als dolle menschen langs de straten huijlen
die, walk th' friends [=family] as mad people along the streets cry

en krijten, het hair uijt het hooft te plucken, sij dragen altijt sorge dat
and wail, the hair out [of] the head plucking, they take always care that

haer doden wel begraven worden, aen bergen bijde waerseggers haer
her dead well buried are, against mountains by-the fortune-teller her

aangewesen, en daer geen water bij en comt, in dubbelde kisten, jder
designated, and there no water with and comes, in double coffins, each

2 a 3 duijm dick, ende van binnen vol nieuwe clederen, en andere
2 to 3 thumb thick, and-the on-the inside full [of] new garments, and other

goederen, elc na zijn vermogen, gestopt, sij begraven de dooden
goods, each according his property, put, they bury the death

gemeenlijck, int voor ende nae Iaer, als d' rijs van 't velt is, soose inde
generally, in-th' for and-the after year [= spring or fall], when th' rice is from th' field is, when-they in-the

somer comen te sterven, worden in huijskens van stroo gemaect, die op staken
summer come to die, are in [little] houses from straw made, which on stakes

staen, geleijt, ende worden, als sijse begraven willen, dan weder t huijs
stand, laid, and-the are, when they-them bury want, then again at home

gehaelt, ende inde kisten met haer clederen ende goet als boven geleijt
fetched, and-the in-the chests with her clothes <robes, garment> and-the goods as above laid

Is, geleijt, dragen den dooden smorgens met den dagh wech, nadat sij
is, guided <laid>, carry the deceased in-the-morning with the day away, after they

des nachts te vooren wel vrolijck zijn geweest, de dragers doen niet dan
the night be fore [wel] merry have been, the carriers do nothing but

dansen, ende singen, de vrunden volgen 't lijck al huijlende en krijten
dancing, and-the singing, the friends <family> follow the corps while crying and wailing

den derden dagh gaen de vrunden, ende bekenden weder voor 't graff
the third day go the friends, and-the acquaintances again before th' grave

offeren, ende hebben dan weder een vrolijcken dach, de graven sijn gemeenlijck
sacrifice, and-the have then again a merry day, the graves are generally

4: 5: a 6 voeten met aerde opgehooght seer fraeij ende net gemaect
4: 5: to 6 feet with earth heightened very pretty <splendidly> and-the neatly made

maer voor d'groote heeren haer graven staen veel steenen, ende beelden
but for th' great lords her graves are many stones, and-the statues

van steen gehouwen, opde steenen staet gehouwen haer naem afcomste
of stone hewn, on-the stones is hewn her name descent

ende wat sij voor bedieninge gehadt hebben, allen 15e van de 8ste maent
and-the what they for service had have, every 15th of the 8th month [Chusok]

alsoo sij na de maen reekenen omde drie jaar 13 maenden hebben
since they according the moon count every three 13 months have

van 't Iaer, wort 't gras vande graven gesneden ende nieuw Rijs geoffert
of th' year, is th' grass from-the graves cut and-the new rice sacrificed

dit Is de grootste feest dagh naest 't nieuwe Iaer die sij hebben, daer
this is the biggest feast day [= holiday] besides th' new year which they have, there

sijn waerseggers ofte toveresse, dog en connen niemand leet doen, die
are fortune-tellers or sorceress, however and can nobody harm do, who

haer seggen, of de dooden gerust of ongerust gestorven en op een goede
her say, if the deceased easy or uneasy died [are] and on a good

plaets begraven Zijn, waer naer sij haer Reguleren, 't gebeurt wel, datse
spot buried are, to which they her adjust <regulate>, it happens sometimes, that-they

wel 2: a 3: mael verleijt worden,
[wel] 2 to 3 times moved are,
 
 

Nae dat sij haer ouders wel hebben begraven, ende alles gedaen: 't gene haer toestaet te
After that they her parents well have buried, and-the everything done: that which her allows to

doen, soo daer dan wat overschiet, soo blijft den outsten soon Int huijs, ende wat
do, if there then something be-left-over, thus stays the eldest son in-th' house, and-the what

daer toebehoort, besitten, de landen en verdere goederen worden onder de soonen
there belongs-to, properties, the lands and further goods are amongst the sons

gedeelt, hebben noijt hooren seggen dat de dochteren (soo daer soonen sijn eenig
shared, have never heard say that the daughters (if there are sons some

part int goet hebben, alsoo de vrouwen niet dan haer clederen, en 't geen tot
part in-th' goods have, thus the women nothing but her clothes, and that which to

haer lijf behoort ten houwelijck brenge, soo wanneer d' ouders 80 jaren out geworden
her body belongs to possession brings, thus when th' parents 80 years of-age become

sijn, moeten aande soonen afstant van haer goederen doen, achten d' selve dan
have, must to-the sons renunciate of her goods do, consider th' same then

onbequaem om ijets te regeeren, dog houden haer altijt in groote achtinge, den
incompetent [om] something to reign <govern>, though <however> keep always in great esteem, the

outsten soon als vooren int besit gegaen sijnde, laet op 't eijgen erf een besonder
eldest son as before in possession going been, has on th' own property a separate

huijs timmeren van d'ouders, om daer in te woonen ende worden vande Zoons
house hammer [= build] for th' parents, in-order-to there in to live and-the are by-the sons

onderhouden
maintained
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text