1665 Dit Iaer suckelde daar soo al door, deden ons best om aen een vaertuijgh,
1665 This year plodded there such all on, did our best [om aen] a vessel

te comen, maer wiert altijt wederom gestooten, hadden een cleijn vaertuijgje
to get [= aen comen], but was always bounced-off, had a small vessel

daer mede wij onse toespijs beschaerde, ende aande eijlanden voeren
with which we our additional-food gathered, an-the on-the islands sailed

om de gelegenheijt te ontdecken, of den almogenden 't eeniger tijt nog
in-order-to the opportunity to discover, if the almighty at some time still

eenige uijtconste wilde verleenen, onse maets inde twee andere steden
some solution wanted [to] lend, our mates in-the two other cities

die door 't comen ende gaen van hare gouverneurs het somtijts soet
which by th' coming and-the going of her governors it sometimes sweet

ende suer hadden, door dus de gouverneurs gelijck ons, gunstigh en nijdigh
and-the sour had, because so the governors like us, favorable and nasty

waren, dog mosten met malcanderen al voor suijcker op eeten, denckende
were, however had-to with each-other all for sugar [op eeten =] eat, thinking

dat wij arme gevangens in een vreemt heijdens lant waren, ende danckten
that we poor prisoners in strange [= foreign] heathen land were, and-the thanked

godt dat hij ons int leven lieten, ende soo veel gaven dat wij van honger
God that he us in-th' life let, and-the as much gave that we from hunger

niet souden sterven
not would starve
 
 

1666 Int begin van 't Iaer raakten wij onsen goeden vrunt weder quijt, door dien
1666 In-th' beginning of th' year lost we our good friend again [quijt raeken = loose], [door dien =] because

sijn tijt gexpireert (was)(scratched out), ende vanden Co: met een grooter bedieningh
his time expired (was), and-the by-the king with a greater [= higher] service

begifticht was, hadde ons in sijn twee Iaren, veel vruntschap bewesen, was
endowed was, had us in his two years, much friendship proven, was

van de borgers ende boeren om sijn goetheit seer bemint, van den Co: ende
by the citizens and-the farmers by his goodness much loved, by the king and-the

grooten om sijn goede regeringe ende kennisse die hij hadde, de stadts
great for his good government and-the knowledge that he had, the city

ende lanthuijsen seer laten verbeteren, ende goede ordre op d' Zee, lant en
and-the land-houses [government houses] had improved, and-the good order on th' sea, land and

oorloghs Ioncken gehouden in sijn tijt, 't welcq te hove soo hoogh wiert genomen
war junks kept in his time, 't which at court that high was taken

dat den Co: hem met soodanige offitie begiftichden, drie dagen nae sijn
that the king him with such office endowed, three days after his

vertrecq, alsoo d' Zee cant niet lang sonder opperhooft, den ouden voorde
departure, so th' sea side not long without chief, the old before-the

comste vande nieuwe omtrent de stadt, daer niet uijt mag gaen, sij oocq
coming [=arrival] of-the new concerning the city, there not out may go, they also

een goeden dagh bij d' waerseggers haer aenwijsend', waernemen, om in een
a good day by th' fortunetellers her appoint, observe, in-order-to in a

stadt ofte bedienginghe te mogen comen, quam den nieuwen gouverneur die ons
city or service to be-allowed-to come, came the new governor who us

(die ons)(scratched out) d' selve lesse wilden leeren, die ons den voorverhaelden gebannen
(who us) th' same lessons wanted [to] teach, that us the previous-told banned

gouverneur geleert hadde, maer sijn rijck en duerde niet langh, wilde
governor taught had, but his realm and lasted not long, wanted

hebben dat wij alle dagen padie souden stampen, waer op wij antwoorden
[to] have that we all days padie [is Malay for:"on the field standing rice"] should pound, which to we answered

dat ons Zulcx ofte diergelijcke vanden voorgaende gouverneurs niet en was
that us such or similar by-the previous governors not and was

te last geleijt, dat wij van't rantsoen even costen eeten ende genoch te doen
[te last leggen =] charged, that we of-th' allowance just could eat and-the enough to do

hadden, om met bedelen onse clederen ende andere nootwendigheden te crijgen
had, in-order-to with begging our clothes and-the other necessities to get

dat ons den Co: daer niet gesonden hadden om te arbeijden, datse ons geen rantsoen souden
that us the king there not send had [om] to labor, that-they us no allowance should

geven, maer vrij laten loopen soude, ende dan sien mochten om ons cost
give, but free had running should, and-the then see could in-order-to us cost

ende clederen te bescharen, of in Iapan als anders bij onse natie te comen
and-the clothes to gather, or in Iapan as otherwise with our nation to come

ende diergelijcke redenen meer, waer op ons geen antwoort gaf, belasten dat wij
and the similar reasons more, where upon us no answer gave, ordered that we

souden wegh gaen, ende daernae wel ordre stellen soude, waer nae wij ons
should away go [=leave], and-the after-that [wel] order set would, [waer nae =] after which we us

souden hebben te reguleren, maer 't was metter haest anders met (sijn)(scratched out) hem verkeert
should have to regulate, but 't was [metter haest =with-the hurry=] quickly otherwise with (his) him happened

alsoo, cort daeraan de Ioncken souden drillen, door onaghsaemheijt van den constapel
thus, shortly there-on the junks would drill, because-of carelessness <inattention> of the (constapel should be:constavel = commanding officer)

den brant inde kruijt kist raeckte, 't welcq 't voorste van 't Ionck
the fire in-the powder chest hit, 't which th' [voor= in the front, voorste; superlative] the most-in-the-front of th' junk

doordien de kist altijt voorde mast staet, meest wegh nam ende vijff man
since the chest always before-the mast is, most away took and-the five men

aan haer doot raeckten, welck ongeluck hij meijnde te verbergen ende den
to her death came, which accident he meant to hide and-the the
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text